Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lungekreftpasienter som mottar kurativ behandling

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen.

Resultater

Målet for denne indikatoren er at 35 prosent bør får kurativ behandling. På landsbasis ble 42,4 prosent av kvinner som ble behandlet for lungekreft, kurativt behandlet i 2022. Andelen for menn var 36,9 prosent. 

Målsettingen på 35 prosent har på landsnivå vært oppnådd i hele perioden 2013-2022 for kvinner, og oppnådd av alle regionene siden 2017.

I perioden 2015-2022 har målsettingen på 35 prosent været oppnådd for menn på landsnivå, men ikke på regionsnivå. I 2022 lå Helse Nord og Helse Vest under med henholdsvis 30,2 og 34,4 prosent.

Forbehold

Indikatoren beskriver hvor mange pasienter som har fått kurativ behandling, men ikke hvorvidt det er de riktige pasientene som har fått slik behandling. Indikatoren må derfor tolkes i denne konteksten og suppleres med andre indikatorer som stadium ved diagnosetidspunkt og stadium i forhold til behandlingsvalg, alder, funksjonsstatus etc.

Det er flere faktorer som påvirker tall for kurativt behandlede og kan forklare forskjeller, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering
  • Forskjeller i definisjonen av kurativ intensjon

Om indikatoren

Kirurgi, stereotaktisk strålebehandling og kurativ fraksjonert strålebehandling (oftest gitt i kombinasjon med høydose-cellegift), er de aktuelle modalitetene for kurativ behandling av lungekreft.

Andelen pasienter som får tilbud om kurativ behandling avgjøres primært av sykdommens utbredelse på diagnosetidspunkt og helsetjenestens innsats innen utredning og behandling.

Kirurgi er aktuelt ved lokalisert og regional sykdom (stadium I, II og noen i stadium III) hos pasienter som tåler operasjon. Stereotaksi er aktuelt kun ved stadium I som alternativ til kirurgi eller når pasientene av medisinske grunner ikke bør opereres. Høydose cellegift kombinert med strålebehandling blir gitt til pasienter i stadium III som er i god allmenntilstand (ECOG 0-1) (1)

Fagmiljøet anbefaler at 22 prosent av pasientene med lungekreft skal opereres (2). Det er ikke satt måltall for hvor mange av lungekreftpasientene som skal tilbys stereotaksi eller kurativ kjemoradioterapi. Men det er angitt at til sammen 35 prosent av lungekreftpasienter skal gjennomgå en av de tre kurative behandlingsformene (2).

I Norge har vi god dokumentasjon på at det er variasjon mellom fylker/regioner på hvor mange pasienter som får tilbud om kurativ behandling, spesielt kirurgisk behandling. Indikatoren gir en god pekepinn på om pasientgruppen får likebehandling, da en med rimelighet kan forutsette at pasientkarakteristikk i de ulike regioner over tid er tilnærmet lik.

En økning i andelen pasienter som får kurativ behandling har ikke direkte sammenheng med et positivt utfall for pasientene. Indikatoren sier ingenting om kvalitet på utredning og behandling og om det er de riktige pasientene som får tilbud om kurativ behandling. En forutsetning for indikatorens nytteverdi er derfor at utredning og behandling har god kvalitet og følger de til enhver tid godkjente nasjonale retningslinjene.

1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning lungekreft, mesotheliom og thymom.2017. Oslo: Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet)

2. Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Oslo: Kreftregisteret, 2017

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no