Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lungekreftpasienter som mottar kurativ behandling

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen. Det blir anslått at 35 % av pasientene bør få kurativ behandling.

Resultater

Målet for denne indikatoren er at om lag 35 prosent bør får kurativ behandling. Det er variasjon i andel pasienter med lungekreft som blir kurativt behandlet. Tallene som presenteres er for 2019.

41,3 prosent av kvinner som ble behandlet for lungekreft, bosatt i Helse Midt-Norge RHF sitt ansvarsområde, ble kurativt behandlet. I ansvarsområdet til Helse Sør-Øst RHF var andelen som ble kurativt behandlet henholdsvis 40,6 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Nord RHF sine ansvarsområder fikk hhv 36,7 og 35,5 prosent kurativ behandling. 

44,8 prosent av menn som ble behandlet for lungekreft, bosatt i Helse Midt-Norge RHF sitt ansvarsområde, ble kurativt behandlet. I ansvarsområdet til Helse Sør-Øst RHF var andelen som ble kurativt behandlet henholdsvis 36,8 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde fikk hhv 35,0 og 32,7 prosent kurativ behandling.

Forbehold

Indikatoren beskriver hvor mange pasienter som har fått kurativ behandling, men ikke hvorvidt det er de riktige pasientene som har fått slik behandling. Indikatoren må derfor tolkes i denne konteksten og suppleres med andre indikatorer som stadium ved diagnosetidspunkt og stadium i forhold til behandlingsvalg, alder, funksjonsstatus etc.

Det er flere faktorer som påvirker tall for kurativt behandlede og kan forklare forskjeller, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering
  • Forskjeller i definisjonen av kurativ intensjon

Om indikatoren

Kirurgi, stereotaktisk strålebehandling og kurativ fraksjonert strålebehandling (oftest gitt i kombinasjon med høydose-cellegift), er de aktuelle modalitetene for kurativ behandling av lungekreft.

Andelen pasienter som får tilbud om kurativ behandling avgjøres primært av sykdommens utbredelse på diagnosetidspunkt og helsetjenestens innsats innen utredning og behandling.

Kirurgi er aktuelt ved lokalisert og regional sykdom (stadium I, II og noen i stadium III) hos pasienter som tåler operasjon. Stereotaksi er aktuelt kun ved stadium I som alternativ til kirurgi eller når pasientene av medisinske grunner ikke bør opereres. Høydose cellegift kombinert med strålebehandling blir gitt til pasienter i stadium III som er i god allmenntilstand (ECOG 0-1) (1)

Fagmiljøet anbefaler at 22% av pasientene med lungekreft skal opereres (2). Det er ikke satt måltall for hvor mange av lungekreftpasientene som skal tilbys stereotaksi eller kurativ kjemoradioterapi. Men det er angitt at tilsammen 35% av lungekreftpasienter skal gjennomgå en av de tre kurative behandlingsformene (2).

I Norge har vi god dokumentasjon på at det er variasjon mellom fylker/regioner på hvor mange pasienter som får tilbud om kurativ behandling, spesielt kirurgisk behandling. Indikatoren gir en god pekepinn på om pasientgruppen får likebehandling, da en med rimelighet kan forutsette at pasientkarakteristikk i de ulike regioner over tid er tilnærmet lik.

En økning i andelen pasienter som får kurativ behandling har ikke direkte sammenheng med et positivt utfall for pasientene. Indikatoren sier ingenting om kvalitet på utredning og behandling og om det er de riktige pasientene som får tilbud om kurativ behandling. En forutsetning for indikatorens nytteverdi er derfor at utredning og behandling har god kvalitet og følger de til enhver tid godkjente nasjonale retningslinjene.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no