Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Prostatakreft - fem års relativ overlevelse

Indikatoren viser estimert overlevelse etter høyrisiko lokalavansert prostatakreft.

Resultater

I 2022 er estimert forventet fem års relativ overlevelse for menn som ble diagnostisert med høyrisiko lokalavansert prostatakreft i Norge 96,2 prosent. Det er uendret fra i 2021. Den relative overlevelsen har på landsnivå vært stabil i perioden 2016-2022. Det samme bildet gjør seg gjeldende for alle regionene med unntak av for Helse Nord, som siden 2015 har hatt en nedadgående kurve. Helse Nord har siden 2019 ligget lavest av regionene.

Ved diagnosetidspunktet er estimert fem års relativ overlevelse i Helse Nord i 2022 på 91,2 prosent. I Helse Midt-Norge sitt ansvarsområde er den 100,3 prosent, mens den i Helse Sør-Øst og Helse Vest er på henholdsvis 95,3 og 97,9 prosent.

For enheter som har under 30 pasienter i målt periode publiseres ikke resultatene.

Forbehold

​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

 • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt,
  histologisk type og svulstens biologiske egenskaper. 
 • Bruk av PSA-testing varierer mellom fylkene og vil påvirke hvor stor andel av mennene som blir diagnostisert i tidlig stadium.
 • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike
  sykdommer samtidig hos samme person), sosioøkonomisk status og etnisitet.
 • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er
  utført.
 • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering.

Relativ overlevelse er sannsynligheten for at en kreftpasient overlever hvis man ser bort fra andre dødsårsaker. Dersom tallet er over 100 prosent betyr det at overlevelsen for denne kreftgruppen er høyere enn for referansepopulasjonen.

Det er viktig å merke seg effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

​Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke fem års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

​Prostatakreft har et median forløp på 13-14 år mellom diagnose og sykdomsrelatert død. Median alder ved død er 83 år. Svulster i prostata utvikler seg ofte svært sakte, og derfor vil intensivert diagnostikk kunne føre til at svulsten blir oppdaget på et tidligere stadium. Fem års overlevelse for prostatakreft vil derfor ofte ikke være egnet til å måle kvaliteten på eller en eventuell bedring i prostatakreftbehandlingen. Når en diagnostiserer kreften på et tidligere stadium (som for eksempel ved forhøyet PSA-verdi) vil diagnosedatoen bli framskyndet til et tidligere tidspunkt og den beregnete overlevelsen vil øke selv om det ikke har vært en reell økning av tid fra sykdomsutvikling til død.

Høyrisiko prostatakreft har imidlertid en større risiko for tidlig død av sykdommen og fem års relativ overlevelse for denne pasientgruppen vil sannsynligvis i større grad kunne gjenspeile behandlingsinnsats- og kvalitet.

På grunn av klare indikasjoner på at valg av behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft har betydning for prognose og behandlingsanbefalingene er tydeligere, mener man at indikatoren har størst treffsikkerhet i forhold til å måle kvalitet på prostatakreftomsorgen. 

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med høyrisiko-prostatakreft når man ser bort fra andre dødsårsaker. Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for denne pasientgruppen.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Det betyr med andre ord at det er helsetjenesten til pasienter i et geografisk område som blir målt, ikke helsetjenesten som ytes ved et behandlingssted eller foretak, selv om dette ofte er sammenfallende. Ved å bruke denne definisjonen kan man også se bort ifra at noen helseforetak får henvist pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre.

Forklaring til relativ overlevelse høyere enn 100 prosent

Relativ overlevelse er forholdet mellom to sannsynligheter, observert- og forventet overlevelse, og kan derfor være større enn 100 prosent. Dette er det i de fleste tilfeller en konsekvens av å underestimere forventet overlevelse, men kan også oppstå på grunn av tilfeldig variasjon i observert overlevelse. Se utdypende forklaring

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no