Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Prostatakreft - fem års relativ overlevelse

Overlevelsen for pasienter som er diagnostisert med høyrisiko lokalavansert prostatakreft blir stadig bedre. Resultatene viser overlevelse etter høyrisiko lokalavansert prostatakreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Resultater

I 2019 er estimert forventet fem års relativ overlevelse for menn som ble diagnostisert med høyrisiko lokalavansert prostatakreft i Norge 88,6 prosent. 

Ved diagnosetidspunkt er estimert fem års relativ overlevelse ulik i de fire geografiske områdene som utgjør ansvarsområdet til de regionale helseforetakene. I Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde er estimert fem års relativ overlevelse høyest, med 89,8 prosent, mens den var lavest i Helse Nord RHF, med 85,0 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF er estimert fem års relativ overlevelse for menn som blir diagnostisert med høyrisiko prostatakreft i 2019 henholdsvis på 86,2 prosent og 88,2 prosent.

Forbehold

​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

 • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt,
  histologisk type og svulstens biologiske egenskaper. 
 • Bruk av PSA-testing varierer mellom fylkene og vil påvirke hvor stor andel av mennene som blir diagnostisert i tidlig stadium
 • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike
  sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
 • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er
  utført
 • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Relativ overlevelse er sannsynligheten for at en kreftpasient overlever hvis man ser bort fra andre dødsårsaker. Dersom tallet er over 100 % betyr det at overlevelsen for denne kreftgruppen er høyere enn for referansepopulasjonen

Det er viktig å merke seg effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

​Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Om indikatoren

​Prostatakreft har et median forløp på 13-14 år mellom diagnose og sykdomsrelatert død. Median alder ved død er 83 år. Svulster i prostata utvikler seg ofte svært sakte, og derfor vil intensivert diagnostikk kunne føre til at svulsten blir oppdaget på et tidligere stadium. 5-års overlevelse for prostatakreft vil derfor ofte ikke være egnet til å måle kvaliteten på eller en eventuell bedring i prostatakreftbehandlingen. Når en diagnostiserer kreften på et tidligere stadium (som for eksempel ved forhøyet PSA-verdi) vil diagnosedatoen bli framskyndet til et tidligere tidspunkt og den beregnete overlevelsen vil øke selv om det ikke har vært en reell økning av tid fra sykdomsutvikling til død.

Høyrisiko prostatakreft har imidlertid en større risiko for tidlig død av sykdommen og 5-års relativ overlevelse for denne pasientgruppen vil sannsynligvis i større grad kunne gjenspeile behandlingsinnsats og -kvalitet.

På grunn av klare indikasjoner på at valg av behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft har betydning for prognose og behandlingsanbefalingene er tydeligere, mener man at indikatoren har størst treffsikkerhet i forhold til å måle kvalitet på prostatakreftomsorgen. 

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med høyrisiko-prostatakreft når man ser bort fra andre dødsårsaker. Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for denne pasientgruppen.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak får henvist pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes ”sørge for”-ansvar.

Forklaring til relativ overlevelse > 100%

Relativ overlevelse er forholdet mellom to sannsynligheter, observert- og forventet overlevelse, og kan derfor være større enn 100 %. Dette er det i de fleste tilfeller en konsekvens av å underestimere forventet overlevelse, men kan også oppstå på grunn av tilfeldig variasjon i observert overlevelse. Se lengre forklaring

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no