Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsettelse av hemiprotese (hofte)

Indikatoren måler andel pasienter som har fått oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av hofteprotese (hemiprotese).

Resultater    

De siste årene har det årlig blitt innsatt rundt 3 600 - 3 700 hemiproteser. I 2020 var andel pasienter som har blitt vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet på landsnivå på 95,0 prosent. I perioden 2015-2018 har andelen ligget mellom 91,6 til 95,2 prosent.

I de tre siste årene har andelen, på årsbasis, ligget på over 90 prosent i alle de regionale helseforetakene.

Målsettingen er at alle pasienter skal bli fulgt opp og vurdert for infeksjon innen 30 dager etter operasjonsdatoen.

Forbehold

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. og 2. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem. 

Det kan ikke utelukkes at enkelte sykehus kan ha ulik kodepraksis for registrering av oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager. Dette vil i så fall medføre at enkelte sykehus i realiteten kan ha en litt annen oppfølgingsprosent enn angitt her.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjon i operasjonsområdet er en av de tre hyppigste helsetjenesteassosierte infeksjonene. Slike infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene, og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Behandlingsstedene må derfor ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av infeksjoner.

Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking er et sentralt smitteverntiltak. Med Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften), er det hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. 

Helsedirektoratet har fastslått at sykehusene skal overvåke forekomst av infeksjoner etter fem ulike kirurgiske inngrep. Det er derfor utviklet kvalitetsindikatorer som måler i hvilken grad sykehusene gjennomfører denne overvåkingen.

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

 

Først publisert: 06.05.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no