Hjertestans - vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Indikatoren viser andelen pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme.

Resultater

Nordlandssykehuset HF og Helse Fonna HF har ikke levert tall for 2. tertial 2019. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF er beregnet på grunnlag av de øvrige HF.

På landsbasis i 2. tertial 2019 ble 24,7 prosent av pasientene med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus vellykket gjenopplivet etter hjertestansen.

Forbehold

Selv om noen forskjeller i forekomst av hjertestans utenfor sykehus kan skyldes ulik demografi i de forskjellige områdene i landet, er de observerte forskjellene såpass store at det mest sannsynlig skyldes forskjellig rapportering fra helseforetakene til Norsk hjertestansregister. Resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Hjertestans er en sjelden hendelse og forekomsten i en tidsperiode vil påvirkes av tilfeldige variasjoner, som kan få større utslag desto mindre befolkningen i området er. Denne usikkerheten i resultatene er ofte vanskelig å formidle, og endringer som kan være en følge av tilfeldige variasjoner, tilskrives dyktighet eller udyktighet hos behandlende personell. En måte å få fram betydningen av tilfeldig variasjon, er å angi det laveste og høyeste tallet som man forventer å finne resultatet mellom ved gjentatte målinger.

Vellykket gjenopplivning av rundt 30 prosent, er litt høyere en gjennomsnittet som ble presentert i en europeisk studie som så på hjertestans i en måned (EuReCa-one studien fra 2014). 

Om indikatoren

Andel pasienter som får tilbake egen hjerterytme, initialt vellykket gjenopplivning, er en mye brukt kvalitetsindikator for prehospitale tjenester og måles i Norsk hjertestansregister som at pasienten får tilbake egen pulsgivende hjerterytme i minst 20 minutter, eller frem til pasienten blir overlevert fra ambulansen til en annen del av helsetjenesten.

Denne indikatoren er avhengig av innsatsen og samspillet mellom publikum og alle aktørene i den akuttmedisinske kjeden:

  • Publikum og tilstedeværende har en avgjørende betydning for vellykket gjenopplivning gjennom tidlig erkjennelse, rask varsling og tidlig start av hjerte-lunge-redning.
  • 113-sentralene tar imot meldinger om medisinsk nød, varsler, sender ut og koordinerer ambulanser og andre ressurser og veileder innringer frem til ambulanse eller annen profesjonell hjelp ankommer. Ved hjertestans er det rutine at 113-sentralen tilbyr veiledning i hjerte-lunge-redning.
  • Tidlig defibrillering ved bruk av hjertestarter øker sjansen for overlevelse enten hjertestarteren kommer med ambulanse eller blir brakt til pasienten av førstehjelpere.
  • Kvaliteten på ambulansepersonellets behandling bidrar til overlevelse.

Overlevelse etter hjertestans, utover initielt vellykket gjenoppliving, vil også være avhengig av kvaliteten på behandlingen etter innleggelse i sykehus.

Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret.

Grunnet etterslep på innsending av data til registeret, vil data fra tidligere publiserte tertialer kunne endres noe.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no