Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Svartid på medisinsk nødnummer 113

Indikatoren viser andel av anropene til det medisinske nødnummeret 113 som blir besvart innen 10 sekunder.

Resultater

Antall anrop til 113 var i 2023 på i overkant av 775 000. Andelen anrop til 113 som er besvart innen 10 sekunder har på landsnivå i perioden 2018-2023 ligget over målsettingen om at 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder. Alle AMK-sentralene, med unntak av Oslo AMK, nådde målet på 90 prosent i 2023. 

I forbindelse med covid-19 pandemien var det behov for daglige oppdateringer av dataene, samt behov for ytterligere parametere enn det som vanligvis benyttes ved bruk av nasjonale kvalitetsindikatorer. Det ligger derfor flere data på den nettsiden enn det som inngår som nasjonale kvalitetsindikator. 

Om indikatoren

For publikums trygghet er det viktig at telefoner til det medisinske nødnummeret 113 besvares raskt, slik at de får tilgang på rask, fagkyndig og koordinert helsehjelp i akuttsituasjoner.

I mange tilfeller er også tiden det tar fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått helsehjelp av avgjørende betydning for pasientens videre overlevelse og fremtidige funksjonsnivå.

Denne indikatoren måler hvor stor andel av de besvarte anropene til det medisinske nødnummeret som ble besvart innen 10 sekunder. Akuttmedisinforskriften, som ble kom i mai 2015, stiller som krav at 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder.

Det er de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) som besvarer alle anrop til det medisinske nødnummeret 113.

 

Datakilde og innhold

Statistikken utarbeides og forvaltes av Helsedirektoratet, og er basert på data fra telefonbetjeningsløsningen i nødmeldesentralene. Grunnlagsdataene forvaltes av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).

Statistikken inkluderer alle anrop til AMK-sentralene i Norge.

Variabel

Forklaring

Andel anrop besvart innen 10 sekunder

Andel anrop er beregnet som prosenten av antall besvarte anrop innen 10 sekunder i forhold til antall besvarte anrop.

Antall anrop

Angir sum besvarte og ubesvarte anrop.

Ubesvarte anrop

Alle anrop til AMK-sentralene som ikke besvares

Svartid

Svartid beregnes fra samtalen starter å ringe i AMK-sentralen til den er besvart av operatør.

Svartid i sekunder

Svartid (ringetid) måles i sekunder. Baseres på tiden det tar fra det ringer i AMK-sentralen til anropet besvares av operatør i AMK. Svartiden måles i median sekunder, dvs. at 50 prosent av anropene har lenger svartid og 50 prosent har kortere svartid enn medianen.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til akuttmedisin@helsedir.no

Først publisert: 03.05.2016 Siste faglige endring: 22.01.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no