Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Svartid på medisinsk nødnummer 113

Indikatoren viser andel av anropene til det medisinske nødnummeret 113 som blir besvart innen 10 sekunder og hvor stor andel av anropene som det tar mer enn 20 sekunder å besvare.

Resultater

Indikatoren er under revisjon. Nye oppdaterte tall vil legges ut når indikatoren er ferdig revidert.

Forbehold

​Nødnett er et nytt nød- og beredskapsnett som ble ferdig utbygget i Norge i 2015. Innføring av nytt nødnett i helsetjenesten skjer gradvis, og ved utgangen av 2015 hadde 12 av 16 AMK-sentraler tatt i bruk nødnettleveransen.

  • For AMK-sentraler som har tatt i bruk Nødnett-leveransen er datakilden samtalehåndteringssystemet, ICCS (Integrated Communication and Control System). Dataene lagres på server hos hver enkelt AMK-sentral, og hentes ut av Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) og rapporteres til Norsk pasientregister.
  • For AMK-sentraler som ikke har tatt i bruk Nødnett er datakilden systemene i Telenor, som leverer telefonlinjene til alle AMK-sentralene.

Norsk pasientregister mottar samtaledata fra både Telenor og HDO HF og beregner indikatoren.

I en overgangsfase, frem til alle AMK-sentraler har tatt i bruk nødnett, kan det ikke utelukkes at noe variasjon mellom AMK-sentralene skyldes ulik datakilde.
Helsedirektoratet er kjent med at enkelte sentraler som ikke har tatt i bruk nødnett ennå, foretar en del testanrop for å sikre at alle telefonlinjene er fungerer som de skal. For enkelte sentraler, for eksempel i Finnmark, er dette av et slikt omfang at det kan påvirke resultatene, men det er dessverre ikke mulig å identifisere og ekskludere disse anropene fra datagrunnlaget.

Organisering og sammenslåing av AMK-sentraler

 

​Ansvarsområdet til AMK-sentralene samsvarer ikke alltid med opptaksområdet til helseforetakene. Ikke alle helseforetak har en AMK-sentral, og en AMK-sentral kan ha ansvar for et større område enn helseforetaket som administrativt har ansvaret for AMK-sentralen. En AMK-sentral kan også disponere ambulanser fra andre helseforetak enn der AMK-sentralen er lokalisert.

I løpet av 2015 ble det foretatt tre sammenslåinger av AMK-sentraler. Vi kan ikke se bort fra at dette har påvirket resultatene for disse sentralene i en overgangsfase:

  • 7. januar 2015: AMK Nordmøre og Romsdal og AMK Sunnmøre slått sammen til AMK Møre og Romsdal. Resultatene publiseres under AMK Møre og Romsdal for hele 2015.
  • 1. juni 2015: AMK Harstad slått sammen med AMK Tromsø. For 1. tertial 2015 publiseres resultater separat for AMK Harstad og AMK Tromsø. For 2. og 3. tertial publiseres det kun resultater for AMK Tromsø, men i 2. tertial er anrop til Harstad i perioden 1. mai – 1. juni inkludert i resultatene for Tromsø.
  • 15. juni 2015: AMK Østfold slått sammen med AMK Oslo og Akershus. For 2. tertial 2015 publiseres resultater separat for AMK Østfold og AMK Oslo, men resultatene for AMK Østfold inneholder kun anrop for perioden 1. mai – 15. juni.

Om indikatoren

​For publikums trygghet er det viktig at telefoner til det medisinske nødnummeret 113 besvares raskt, slik at de får tilgang på rask, fagkyndig og koordinert helsehjelp i akuttsituasjoner.

I mange tilfeller er også tiden det tar fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått helsehjelp av avgjørende betydning for pasientens videre overlevelse og fremtidige funksjonsnivå.

Denne indikatoren måler hvor stor andel av de besvarte anropene til det medisinske nødnummeret som ble besvart innen 10 sekunder. Akuttmedisinforskriften, som ble kom i mai 2015, stiller som krav at 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder. I tillegg måler indikatoren hvor stor andel av de besvarte anropene som det tok mer enn 20 sekunder å besvare. Helsetilsynet har i en tilsynssak uttalt at ingen anrop til 113 skal være ubesvart etter 20 sekunder.

Det er de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) som besvarer alle anrop til det medisinske nødnummeret 113.

 

Først publisert: 03.05.2016 Sist faglig oppdatert: 03.05.2016

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no