Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

AMK - Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted (kommune)

Indikatoren viser middelverdien (median) av tiden det tar fra AMK varsles til ambulansebil er på hendelsesstedet i henholdsvis tettbygde og grisgrendte strøk.

Resultater

Det er etablert veiledende responstidsmål for ambulansetjenesten for akuttoppdrag (hastegrad rød). I byer og tettsteder er det et mål at ambulansen er framme på hendelsesstedet innen 12 minutter og i grisgrendte strøk at ambulansen er framme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene.

Antallet hendelser er få i mange små kommuner. For at resultatene skal være robuste på kommunenivå er median valgt som måleparameter. Median vil si den verdien som er i midten dersom tallene rangeres fra lavest til høyest.

Resultatene for 2023 viser at mediantiden på landsbasis i tettbygde strøk var 10,5 minutter. I 2022 var den på 10,3 minutter. I 2023 hadde Nordland fylke den laveste mediantiden med 9,0 minutter og Agder fylke den høyeste med 11,5 minutter.

Mediantiden i grisgrendte strøk var på landsbasis på 15,8 minutter i 2023. I 2022 var den på 15,6 minutter. Nordland fylke hadde den laveste mediantiden med 13,2 minutter og Agder fylke hadde den høyeste med 17,3 minutter i 2023.  

Forbehold

Det er kun akutte oppdrag med hastegrad rød og der hastegraden ikke har blitt endret underveis i oppdraget som inngår. Antallet hendelser vil derfor være noe lavere enn det totale antallet akutte oppdrag.

Hendelser som mangler en eller flere tidsregistreringer som benyttes i indikatordefinisjonen er ekskludert fra datagrunnlaget. Ulik praksis for registrering og kvalitetssikring av tidsregistreringer kan gi noe usikkerhet i datagrunnlaget.

Det kan være noe avvik mellom når en henvendelse er registrert mottatt i AMK-sentralenes oppdragshåndteringssystem (AMIS) og når det faktisk begynner å ringe hos 113. Dette tidsintervallet utgjør likevel kun en liten del av den totale tiden som denne indikatoren måler.

Viderekobling av samtaler til 113 medfører at det ikke alltid er den AMK-sentralen som primært har en kommune som ansvarsområde som besvarer et anrop. I denne indikatoren måles tiden fra oppringning til første ambulanse er framme på hendelsesstedet, uavhengig av hvilken AMK-sentral som har sendt ambulanse til hendelsen.

Tidspunktet for når ambulansebilen ankommer hendelsesstedet vil ikke alltid samsvare med når personellet er framme ved pasienten. Ambulansepersonalet skal rapportere når ambulansen parkerer på hendelsesstedet, og det er dette tidspunktet som brukes i beregning av indikatoren. Her kan det imidlertid forekomme ulik registreringspraksis, som kan påvirke resultatene i denne indikatoren.

Om indikatoren

Tiden det tar fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. Et eksempel er plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til defibrillering.

Kunnskap om responstid kan benyttes i ressurs- og kapasitetsplanlegging i regionene og til logistikkanalyser og er ment å være veiledende for de regionale helseforetakene i planleggingen av tjenestetilbudet med det formål å redusere responstid innenfor deres ansvarsområde.

Tiden måles fra det begynner å ringe i AMK-sentralen til første ambulansebil er på hendelsesstedet.

Indikatoren måler median tid (median er den midterste observasjonen når observasjonene er sortert i stigende/synkende rekkefølge) for når ambulansen er framme i henholdsvis tettbygde og grisgrendte strøk. Kommuner med både tettbygd og grisgrendt strøk, vil kunne bli presentert med tall for tettbygd eller grisgrendt, avhengig av hvor i kommunen hendelsene fant sted.

For å sikre robusthet i dataene publiseres det kun data for kommuner som har over 40 hendelser i løpet av ett tertial. Dersom kommunen samlet sett har over 40 hendelser i løpet av året vil årsdata for kommunen publiseres.

Båt- og luftambulanse er ikke med i dette tallmaterialet.

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no