Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

Overtredelsesgebyr regnes ikke som straff i henhold til Grunnloven § 96, men er å anse som straff etter EMK. Det betyr at rettsikkerhetsgarantier som følger av EMK må oppfylles ved ileggelse av overtredelsesgebyr. Dette er omtalt nærmere i Prop. 60 L (2017-2018) og Prop. L 62 (2018-2019).

Overtredelsesgebyr må ha klar lovhjemmel. Dette følger både av legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113 og av EMK artikkel 7. Lovhjemmelen for å ilegge reaksjoner som etter EMK artikkel 7 er straff, må oppfylle kravene til tilgjengelighet og forutsigbarhet som er utviklet gjennom praksisen i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Hjemmelen må være tilgjengelig og tilstrekkelig presist utformet, slik at behandlerne har mulighet til å forutse når Helfo kan ilegge et overtredelsesgebyr.

Sist faglig oppdatert: 01. januar 2022