Kapittel 8
Forskjellige bestemmelser

§ 8-1. Forskrifter

Lovtekst:

Kongen gir forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen § 7 gir enkelte bestemmelser i psykisk helsevernloven anvendelse på Svalbard. Det gjelder § 3-1 (legeundersøkelse), § 3-6 (varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet) og § 4-8 (tvangsmidler - når det er nødvendig i påvente av at pasienten kan bringes til fastlandet eller under transporten). Også psykisk helsevernforskriften § 8 (legeundersøkelse) er gitt anvendelse..

Som kommunelege etter lovens § 3-1 anses lege ansatt i den offentlige helsetjenesten for Svalbard. Ansvarlig fylkesmann er Fylkesmannen i Troms og fungerende kontrollkommisjon er kontrollkommisjonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

§ 8-2. Ikrafttredelse

Lovtekst:

Loven her trer i kraft fra den tid,Kongen i statsråd bestemmer. Kongen i statsråd kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid. Kapittel 5 trer i kraft i henhold til egen lov.

Fra lovens ikrafttredelse oppheves lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Loven trådte i kraft 1. januar 2001. Etter ikrafttredelsen har det vært foretatt en rekke endringer som fremgår i Lovdata. Her finnes også historiske versjoner av loven. 

§ 8-3. Endringer i andre lover

Lovtekst:

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -


Kilde: lovdata.no

Sist faglig oppdatert: 29. november 2017