Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Kontrollkommisjonens medlemmer har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 - 13e, jf. forskriften § 44. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Brudd på taushetsplikten er straffebelagt.

Dokumenter i form av referat/møteprotokoll, vedtak, avgjørelser, innberetninger og korrespondanse, samt andre dokumenter med personsensitive opplysninger, må oppbevares forsvarlig (innelåst) av leder.

Kommisjonens øvrige medlemmer skal ikke oppbevare personsensitivt materiale ut over det som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling. Materiale må oppbevares forsvarlig og makuleres umiddelbart, for eksempel i etterkant av avholdt klagesaksmøte.

Hverken lov eller forskrift oppstiller noe forbud mot å medbringe utskrifter og avskrifter av pasientjournal ut av institusjonen. Kommisjonen har ikke kontorplass på institusjonene, og oppfølgingsansvar som protokollering eller vedtaksutforming må da nødvendigvis skje annensteds, typisk på leders advokat- eller dommerkontor. Det er som regel nødvendig at lederen tar med seg utskrift av relevante journalopplysninger eller egne nedtegnelser ut av institusjonen til dette bruk. Dette må imidlertid skje på en betryggende måte, slik at uvedkommende ikke får tilgang. Se Helsedirektoratets brev 22. oktober 2013, jnr. 13/9260

Som ledd i ivaretakelsen av taushetsplikten, skal møter i kontrollkommisjonen gå for lukkede dører, jf. forskriften § 45.

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2016