Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Kontrollkommisjonens rolle overfor nærmeste pårørende

Pasient- og brukerrettighetsloven og psykisk helsevernloven inneholder særlige regler som skal sikre nærmeste pårørende rett til informasjon, medvirkning og klage og bidra til sakens opplysning for institusjon og kontrollkommisjon.

Nærmeste pårørende er definert i pasient- og brukerrettighetsloven§ 1-3 bokstav b. Når pasient er underlagt tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten, tilsvarende rettigheter etter psykisk helsevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven som nærmeste pårørende.

Pårørende vil ofte være en ressurs i behandlingen, selv om pasient og nærmeste pårørende ikke nødvendigvis har sammenfallende interesser.

I klagesaker, ved tre månederskontroll og ved ett års forlengelse skal kontrollkommisjonen påse at saken er så godt opplyst som mulig. Dette kan innebære at kontrollkommisjonen bør innhente opplysninger fra pasientens pårørende, enten selv eller via institusjonen. Pårørende vil for eksempel kunne ha viktige opplysninger om pasientens tilstand og fungering med og uten behandling. Slik innhenting må skje i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt. Ettersom nærmeste pårørende alltid skal høres før det fattes vedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 3, jf. psykisk helsevernloven § 3-9, og dessuten skal informeres om vedtaket for å kunne ivareta sine klagerettigheter, vil informasjon om at pasienten er under tvungent ikke være taushetsbelagt overfor nærmeste pårørende.

Dersom pårørende har påklaget vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, må kontrollkommisjonen påse at vedkommende får kopi av kommisjonens vedtak i klagesaken.

Kommisjonen bør også kontrollere at institusjonen sørger for at nærmeste pårørende

  • Gis anledning til å uttale seg før det fattes vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven §§ 3-2 og 3-3.
  • Gis underretning om vedtak og klagerett i sak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern, ikke-etablering, opprettholdelse og opphør, samt vedtak om overføring uten eget samtykke. Dette gjelder uavhengig av pasientens samtykke.
  • Gis underretning om vedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4 hvor pårørende har klagerett, forutsatt pasientens samtykke.

Det forventes ikke at kontrollkommisjonen kontrollerer alle vedtak med tanke på om det er gitt informasjon til nærmeste pårørende om vedtaket, men det er naturlig at dette sjekkes i forbindelse med dokumentkontroll ved etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 første ledd.

Siste faglige endring: 19. desember 2016