Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Kontrollkommisjonens ansvarsområde

Oversikt om kontrollkommisjonens oppgaver

Kontrollkommisjonens skal utføre de oppgaver som er pålagt kommisjonen gjennom psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften. Oppgavene kan grovt inndeles i tre områder

  • kontroll med tvangsvedtak
  • klagebehandling
  • velferdskontroll

Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at de formelle og materielle vilkårene for tvangsinnleggelser er oppfylt (dokumentkontroll) og vurdere fortsatt behov for tvungent vern tre måneder etter innleggelsen (tre måneders kontroll). Kommisjonen skal videre samtykke til opprettholdelse av tvungent vern ut over ett år (ett års forlengelse), og vurdere beslutninger om å etablere psykisk helsevern for barn over 12 år der foreldrene samtykker, men barnet ikke er enig i tiltaket.

Kontrollkommisjonen er klageinstans for alle vedtak etter psykisk helsevernloven, med unntak av vedtak om behandling uten eget samtykke, jf. psykisk helsevernloven § 4-4. For sistnevnte vedtak er statsforvalteren klageinstans - veiledning er gitt i Veileder for statsforvalterens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4.

Klager over manglende oppfyllelse av rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven behandles ikke av kontrollkommisjonen, men av statsforvalteren. Det gjelder blant annet klage over avslag på fritt behandlingsvalg på samme behandlingsnivå, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Dersom pasient selv begjærer seg overført til en annen institusjon med hjemmel i denne bestemmelsen, skal eventuelt avslag på søknad påklages til statsforvalteren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Dersom derimot faglig ansvarlig, uten pasientens samtykke, fatter vedtak om overføring av en pasient under tvungent psykisk helsevern med hjemmel i psykisk helsevernloven § 4-10, er det kontrollkommisjonen som er klageinstans.

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å føre tilsyn med pasientenes generelle velferd (velferdskontroll), herunder kontroll med restriktive tiltak og gjennomgang av tvangsprotokoller, samt påse at husordensreglementer er i overenstemmelse med loven. Kontrollkommisjonen skal melde fra til tilsynsmyndighetene (statsforvalteren) dersom den gjennom sin virksomhet avdekker alvorlige forhold i institusjonen.

Det minnes om at kontrollkommisjonene har en alminnelig veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11. Dersom noen henvender seg til kontrollkommisjonen som urette myndighet, plikter kommisjonen å henvise vedkommende til riktig mottakerorgan for henvendelsen.

Hvilke institusjoner som skal ha kontrollkommisjoner

Der noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon som treffer de avgjørelser som i lov og forskrift er lagt til kontrollkommisjonen, jf. psykisk helsevernloven § 6-1.

Med psykisk helsevern menes alle enheter i spesialisthelsetjenesten som yter helsehjelp for psykiske lidelser, jf. psykisk helsevernloven § 1-2.

Dette innebærer at det skal være en kontrollkommisjon tilknyttet alle enheter (institusjoner og avdelinger) i spesialisthelsetjenesten hvor kontrollkommisjonen har kompetanse til å treffe avgjørelser. I praksis vil dette være ved

  • alle døgnenheter i spesialisthelsetjenesten
  • poliklinikker i spesialisthelsetjenesten som er godkjent for å ha ansvar for tvungent vern

Poliklinikker som ikke har ansvar for tvungent vern, skal som utgangspunkt ikke ha kontrollkommisjon tilknyttet seg. Dette vil blant annet være tilfelle for en del barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker som har ansvar for døgnkontinuerlig arenafleksibel behandling, må imidlertid ha en kontrollkommisjon, da slik behandling sidestilles med døgnenheter. Se Helsedirektoratets brev av 22. desember 2015, jnr. 14/6253.

Etter endring i psykisk helsevernloven § 4-6 første ledd i 2016 er adgangen til å foreta undersøkelse av eiendeler og rom, samt kroppsvisitasjon, ved begrunnet mistanke, nå utvidet til å gjelde alle typer institusjoner i psykisk helsevern - også poliklinikker. Vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-6 første ledd kan påklages til kontrollkommisjonen. Dette innebærer at poliklinikker som praktiserer undersøkelser av eiendeler og/eller kroppsvisitasjon ved mistanke, må ha en kontrollkommisjon tilknyttet seg, selv om poliklinikken ikke har ansvar for tvungent vern.

Fordeling av institusjoner på kontrollkommisjoner

Helsedirektoratet beslutter hvilke institusjoner den enkelte kontrollkommisjon skal ha ansvaret for, jf. phvl. § 6-1 tredje ledd. Statsforvalteren, som har god kunnskap om lokale forhold og institusjonenes geografiske beliggenhet, foreslår ansvarsområde for direktoratet.

Dersom en kontrollkommisjon vurderer det institusjonelle ansvarsområdet sitt som uhensiktsmessig avgrenset eller har andres spørsmål om ansvarsområdet, må kommisjonen henvende seg til statsforvalteren som kan foreslå en ny inndeling overfor Helsedirektoratet.

Ansvar ved overføring av pasienter mellom institusjoner

Klage på vedtak om overføring fra én institusjon til en annen, jf. psykisk helsevernloven §§ 4-10 og 5-4, skal som utgangspunkt behandles av kontrollkommisjonen ved institusjonen som har truffet vedtaket, dvs. institusjonen pasienten overføres fra. Dette henger sammen med at klagen som hovedregel skal gis oppsettende virkning, jf. psykisk helsevernloven § 4-10 tredje ledd og 5-4 annet ledd.

Dersom klagen ikke gis oppsettende virkning og pasienten overføres før klagebehandlingen, skal derimot kontrollkommisjonen ved den institusjonen som pasienten overføres til, behandle klagen. I slike tilfeller bør kontrollkommisjonen innhente informasjon fra den faglig ansvarlige ved den tidligere institusjonen eller vurdere om vedkommende bør innkalles som vitne, for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst.

Ansvar for pasient under tvungent vern uten døgnopphold som har frivillig opphold i institusjon

Pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, jf. psykisk helsevernloven § 3-3, jf. § 3-5 tredje ledd, kan ha frivillig døgnopphold på institusjon i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av om institusjonen er godkjent for ansvar for tvungent psykisk helsevern.

Dersom pasienten frivillig oppholder seg ved en annen institusjon enn den som er ansvarlig for vernet, og de to institusjonene har ulike kontrollkommisjoner, skal kommisjonen ved institusjonen som er ansvarlig for det tvungne vernet foreta tre måneders kontroll og ett års forlengelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-8, og være klageinstans for klager som gjelder vedtaket om tvungent psykisk helsevern.

Klager på eventuelle gjennomføringsvedtak som er truffet av den institusjonen som pasienten frivillig oppholder seg i, for eksempel undersøkelse av rom, jf. psykisk helsevernloven § 4-6, bør behandles av kontrollkommisjonen ved denne institusjonen. Samme kommisjonen har i utgangspunktet også ansvaret for å føre nødvendig kontroll med pasientens velferd, jf. psykisk helsevernloven § 6-1 annet ledd.

Siste faglige endring: 13. oktober 2022