Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg til vedlegg 4a § 5-4 Kollektivavtalen av 1. januar 2009 - Nærmere om plikten til fremsettelse av refusjonskrav over linje

Denne mønsteravtalen gjelder bare for de som har inngått avtalen før 15. november 2022, og som ikke har inngått den nåværende gjeldende avtalen om direkte oppgjør.

Lege med rett til direkteoppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, eller vikar for denne,  som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter fra og med 01.01.2010 å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje. Dette omfatter også korrigerte regninger.

Sist endret 21.09.2012 av HELFO jf overskriften:
1. Unntaksregler for plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter 01.01.2010

1. Unntaksregler for plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter 01.01.2010:

[Endret 9/12]

Utover det som fremgår av merknaden til kollektivavtalens punkt 5.1, gjelder følgende unntak fra plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter 01.01.2010:

  • Lege som omfattes av overgangsforskriften, forskrift 18. juni 1998 nr. 590, forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.
  • Lege som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 20 000 gjennomsnittlig per måned.
  • Lege uten direkteoppgjørsavtale som fremsetter krav på bakgrunn av øyeblikkelig hjelp
  • Lege som er født før 01.01.1947 og som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje.
  • Plikten gjelder ikke i de tilfeller legen arbeider over normaltariffen uten ansvar for tekniske løsninger, for eksempel kommunal legevakt uten EPJ.
  • Turnusleger i de tilfeller kommunen ikke har tilrettelagt for elektronisk innsending.
  • Vikarer i vikariat som er kortere enn 3 måneder. Der samme lege har flere etterfølgende vikariater ved samme arbeidssted, må disse samlet ikke overstige 3 måneder.   

Hvis det er teknisk umulig å fremsette elektronisk krav over linje, må legen straks varsle HELFO, og om nødvendig avtale annen måte å fremsette kravet på.

Lege som er fritatt fra plikten til å sende inn refusjonskrav over linje skal sende inn refusjonskravet elektronisk ved CD/diskett. Likevel slik at lege som ikke har elektronisk pasient journal (EPJ), inntil videre, kan levere refusjonskrav manuelt på godkjent blankett. Retten til å levere oppgjør på blankett kan ikke opphøre uten rimelig varsel.

2. Gjennomføring

Legen vil selv være ansvarlig for å fremsette krav i henhold til ovennevnte.

Dersom legen er i tvil om han/hun omfattes av unntaksreglene, kan HELFO gi en forhåndsvurdering dersom legen ber om det.

Gyldigheten av vurderingen vil kun gjelde så lenge forutsetningene for vurderingene ikke endres. I de tilfeller legens praksis endres slik at vedkommende omfattes av kravet til elektronisk fremsettelse over linje, eller der legen går over til EPJ og derved er forpliktet til å innlevere elektronisk ved CD/diskett, vil HELFO gi en rimelig frist til å tilpasse seg dette.

Krav som ikke fremsettes elektronisk over linje etter 01.01.2010 og hvor unntaksreglene ikke kommer til anvendelse, vil bli avvist, og kan fremsettes på nytt innen avtalens frister.

Partene forplikter seg til en felles evaluering av denne avtale senest 1 år etter ikrafttredelse.

Partene vil se nærmere på mulighetene for mer kostnadseffektive og brukervennlige metoder for autentifisering enn dagens PKI løsning.  

3. Fremsettelse av krav

Krav til hvor hyppig refusjonskrav skal fremsettes HELFO følger av til enhver tid gjeldende regler, herunder folketrygdloven med forskrift av 18. april 1997 nr. 334 om egenandelstak I.

Refusjonskrav fremsatt elektronisk over linje fremsettes i henhold til Kollektivavtalen pkt. 5.

Edb-baserte regninger levert på CD/diskett skal utformes i samsvar med filformat fastsatt av HELFO.   

Manuelle refusjonskrav skal skrives på regningsblankett fastsatt av HELFO.

Ved manuelle krav og krav fremsatt ved CD/diskett utgjør samleregningen kravet og er fristavbrytende. Enkeltregningene er å anse som underlagsbilag.

Samleregning vedlagt CD/diskett – manuelle regningsblanketter for konsultasjoner skal være ordnet alfabetisk og for sykebesøk ordnet etter dato. Refusjonskravet skal sendes HELFO senest førstkommende måned etter behandlingsdagen. For legevakt skal det leveres særskilt oppgjør ordnet på samme måte.

Legeregninger som HELFO har returnert legen for korreksjon eller nærmere forklaring, sendes inn på nytt som et separat refusjonskrav i forbindelse med neste oppgjør, men med egen samleregning.

Fastsatt 21.08.2009

Først publisert: 21.08.2009 Siste faglige endring: 21.09.2012 Se tidligere versjoner