Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2019

Legemiddelnavn: Opioider 2

ATC-kode: N02A og N07BC02 og R05DA04

Gjelder alle markedsførte opioider i ATC-gruppe N02A, med ATC-kode N07BC02 og med ATC-kode R05DA04
Indikasjon: Del 1/1 Sterke smerter som skyldes aktiv kreftsykdom
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71/ ICPC-2: -71

Tidsbegrensning 2 år fra søknadsdatoen
Vilkår
  • Det skal bekreftes at
    • faren for avhengighet skal være vurdert og funnet underordnet behovet for behandling
    • en konkret behandlingsplan foreligger
    • en smerteanalyse er utført, for eksempel ved hjelp av VAS-skala
  • Hvilke leger/legekontor/sykehus som skal kunne forskrive markedsførte opioider til pasienten skal oppgis.
  • Døgndosen skal oppgis per legemiddel eller som mg orale morfinekvivalenter.
Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i anestesiologi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgi,indremedisin, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi, øre-nese-halssykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Vedtaket kan innvilges for 100 mg orale morfinekvivalenter når søknaden gjelder for døgndoser under dette.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilgelsesvedtak.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.