Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 31.10.2019

Legemiddelnavn: Circadin, KidMel, KidNaps, Melatonin

ATC-kode: N05CH01 Kun Circadin som er markedsført

Gjelder depottabletter, dråper, kapsler, mikstur, smeltetabletter, sublingvaltabletter, sugetabletter og tabletter
Indikasjon: Del 1/2 Søvnforstyrrelser hos barn og ungdom (til og med 17 år)
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: G47.0 / ICPC-2: P06 Innsovnings- og søvnforstyrrelser (insomni)
ICD-10: G47.2 / ICPC-2: P06 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen
ICD-10: F51.0 / ICPC-2: P06 Ikke -organisk insomni
ICD-10: F 51.2 / ICPC-2: P06 Ikke organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytmen 

Relaterte diagnoser:
ICD-10: G40 / ICPC-2: N88 Epilepsi
ICD-10: F84.2 / ICPC-2: P99 Retts syndrom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47 eller F51

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -70
ICPC-2: -70

Vilkår

Alvorlighet:

Nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko,fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen

og enten minst tre dårlige netter per uke

eller døgnrytmen lar seg ikke normalisere

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin, nevrologi, psykiatri eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Fra 15. september 2019 ytes det ikke stønad til behandling av søvnforstyrrelser hos barn og unge i alderen 2-18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Søvnforstyrrelser hos barn og ungdom (til og med 17 år) 2
Diagnosekoder

ICD-10: G47.0 / ICPC-2: P06 Innsovnings- og søvnforstyrrelser (insomni)

ICD-10: G47.2 / ICPC-2: P06 Forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen

ICD-10: F51.0 / ICPC-2: P06 Ikke-organisk insomni

ICD-10: F 51.2 / ICPC-2: P06 Ikke-organiske forstyrrelser av søvn-våkenhetsrytme 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G47 eller F51

Vilkår

Alvorlighet:
Søvnforstyrrelsen må ha vedvart i over tre måneder 

og

nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko,fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen 

og enten minst tre dårlige netter per uke 

eller døgnrytmen lar seg ikke normalisere 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin, nevrologi, psykiatri eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

Merknad

Fra 15. september 2019 ytes det ikke stønad til behandling av søvnforstyrrelser hos barn og unge i alderen 2-18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.