Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Intuniv depottabletter

ATC-kode: C02AC02

Indikasjon: Del 1/2 Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos barn og ungdom (fra 6 år til og med 17 år)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: F90

Krav til tidligere behandling

Minst to preparater med forskjellig virkestoff fra følgende grupper: metylfenidat (ATC-kode N06BA04), amfetamin (ATC-kode N06BA01), lisdexamfetamin (ATC-kode N06BA12), deksamfetamin (ATC-kode N06BA02), atomoksetin (ATC-kode N06BA09)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17.  Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Hyperkinetisk forstyrrelse hos voksne (ADHD og ADD)
Diagnosekoder

ICD-10: F90 / ICPC-2: P81

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: F90
ICPC-2: P81

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: F90

Krav til tidligere behandling

Ritalin kapsler med modifisert frisetting*

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i psykiatri, nevrologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Søknaden kan komme fra spesialist i barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri ved videreføring av behandling som er påbegynt før fylte 18 år. Unntaket gjelder til fylte 23 år.

Merknad

* Dersom bruker har startet opp behandling med annet markedsført metylfenidatpreparat med depotformulering vil dette kunne sidestilles med bruk av Ritalin kapsler med modifisert frisetting. Helsedirektoratet har gjort unntak for kravet til forhåndsgodkjente i disse tilfellene. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.