Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 58a. Suspensjon av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved brudd på opplysningsplikten

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen gir adgang til å ilegge suspensjon av autorisasjon mv. ved brudd på opplysningsplikten.

Helsepersonell har i henhold til helsetilsynsloven § 7 og helsepersonelloven § 30 en plikt til å gi opplysninger. Dersom helsepersonell motsetter seg å utlevere opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov, forskrift eller instruks, eller unnlater å svare på henvendelsene fra tilsynsmyndigheten, kan Statens helsetilsyn suspendere autorisasjonen mv. inntil opplysningene er overlevert tilsynsmyndigheten.   

Første ledd

Statens helsetilsyn kan etter denne bestemmelsen suspendere en autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved brudd på opplysningsplikten. Prosessen ved å innhente nødvendige opplysninger i tilsynssaker kan dermed forenkles og saksbehandlingstiden kan bli kortere.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at dersom helsepersonell av ulike grunner ikke svarer på henvendelser fra tilsynsmyndigheten eller nekter å etterkomme krav om utlevering av opplysninger, vil dette kunne føre til at kritikkverdige og uforsvarlige forhold ikke blir avdekket og dermed heller ikke rettet, noe som kan tilsi en fare for pasientsikkerheten. I tillegg til dette utgjør det en ekstra påkjenning ved et lengre saksforløp for pasienter, brukere, pårørende eller helsepersonell involvert i tilsynssaken. Prosessen med purringer, pålegg, advarsel og tilbakekall er også tid- og ressurskrevende for tilsynsmyndighetene.

En suspensjon av autorisasjonen, lisens eller spesialistgodkjenning vil føre til at helsepersonellet ikke vil ha rett til å utføre yrket sitt inntil opplysningsplikten er oppfylt, og helsepersonellet vil raskere se seg nødt til å utlevere opplysningene.

I praksis vil helsepersonellet få flere purringer før autorisasjonen mv. suspenderes, slik at det ikke vil være en fare for at et helsepersonell midlertidig får autorisasjonen suspendert ved en forglemmelse eller villfarelse. I de tilfeller der helsepersonellet er forhindret fra å utlevere opplysninger grunnet egen sykdom eller lignende, vil tilsynsmyndigheten ta hensyn til dette ved å gi en fristutsettelse.

Vedtaket om suspensjon skal oppheves når opplysningene er overlevert til tilsynsmyndighetene.  

Andre ledd

Fastslår at suspensjon ved brudd på opplysningsplikten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer at forvaltningslovens regler om saksbehandling, vedtak, klage og omgjøring ved enkeltvedtak gjelder. Av det følger at den det gjelder skal forhåndsvarsles og gis rett til å uttale seg før vedtak fattes, at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, at parten har innsynsrett, at vedtaket som hovedregel skal være skriftlig og begrunnet og at vedtaket kan påklages.

Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner