Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Psykologer som omfattes av stønadsordningen

Stønadsordningen gjelder for godkjente psykologspesialister.

Psykologspesialisten må som hovedregel ha en driftsavtale med et regionalt helseforetak (RHF) for  at pasienten skal få

Refusjonsberettiget behandling betyr at behandlingen gir rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 5.

. I tillegg må psykologen ha direkte oppgjør med Helfo. 
Lovens vilkår om driftsavtale er gjentatt i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 nr. 1 (lovdata.no). Forskriften regulerer også rett til refusjon for vikarer,

En utdanningskandidat er i denne sammenheng en psykolog med autorisasjon som er under spesialisering eller videreutdanning.

og lærere ved visse undervisningsinstitusjoner. 

Drift av selvstendig næringsdrivendes psykologvirksomhet er nærmere regulert i en rammeavtale mellom Norsk psykologforening og RHF-ene.
 

Rett til refusjon for vikar

Bruk av vikar ved fravær og permisjon er et forhold mellom avtalepsykologen og det regionale helseforetaket. Dette er regulert i Rammeavtale mellom RHF-ene og Norsk Psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.

Regler for refusjon til vikar fremgår av forskrift til rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 6. En avtalepsykolog kan aldri kreve refusjon for behandling utført av sin vikar.

Utbetalingen av refusjon for behandling som er utført av en vikar, er et forhold mellom vikaren og Helfo. Når det regionale helseforetaket har godkjent vikaren, må vikaren inngå avtale med Helfo via tjenesteportalen portal.helsedirektoratet.no og legge ved

 • arbeidsavtalen eller vikaravtalen med avtalepsykologen
 • dokumentasjon fra det regionale helseforetaket som viser at psykologen er godkjent vikar

Hovedregelen er at vikaren overtar avtalepsykologens rett til refusjon i vikarperioden, og at vikarens praksisomfang må ligge innfor samme ramme som avtalepsykologens praksisomfang.
Avtalepsykologen og vikar vil ikke kunne utløse refusjon for samme dato og klokkeslett.
 

Rett til refusjon for utdanningskandidater og lærere

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gjort unntak for krav til driftsavtale med regionalt helseforetak for utdanningskandidater og lærere ved visse undervisningsinstitusjoner, jf. forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 nr. 5.

Psykologer som er 

En utdanningskandidat er i denne sammenheng en psykolog med autorisasjon som er under spesialisering eller videreutdanning.

eller lærere ved visse undervisningsinstitusjoner, kan gis rett til å praktisere for trygdens regning i en begrenset periode. 

Folketrygdens refusjonsordning for psykologhjelp hjemlet i folketrygdloven § 5-7 stiller som vilkår at psykologen er godkjent psykologspesialist. Noen av utdanningskandidatene er under spesialistutdanning og er ikke ferdige spesialister. Instituttene praktiserer det slik at disse kandidatene må være under veiledning av en spesialist.

HOD har gitt følgende merknader til forskriftens § 1 nr. 5:

«Etter pkt. 5 vil det bli ytt refusjon til utdanningskandidater og lærere ved visse

undervisningsinstitusjoner etter søknad til departementet fra institusjonen. For å kunne fungere som lærer, det vil si som seminarleder, veileder eller for eksempel egenbehandler, forutsettes det at man utøver et visst minimum av behandlervirksomhet. Lærer og kandidat kan imidlertid ikke framsette krav om refusjon for behandlingen av de samme pasientene.»
Formålet med ordningen er å skaffe utdanningskandidater et visst minimum av behandlervirksomhet som er nødvendig i forbindelse med gjennomføring av utdanningen, og å skaffe veiledere, seminarledere og lærere et minimum av behandlervirksomhet som er nødvendig for å kvalifisere seg til og vedlikeholde rollen som veileder eller lærer ved det aktuelle instituttet.

Utdanningskandidater og lærere må overfor Helfo legge fram dokumentasjon på 

 • at institusjonen er godkjent av HOD
 • at psykologen er utdanningskandidat eller lærer ved den aktuelle institusjonen
 • hvilken periode kandidaten eller læreren deltar i utdanningsprogrammet
 • omfanget av praksisen i antall timer per uke

Refusjonsretten er begrenset til det antall timer behandlingsvirksomhet som institusjonen har fastsatt som praksiskrav i forbindelse med utdanningen eller utøvelsen av lærerrollen, og til den perioden psykologen deltar i institusjonens undervisningsprogram.

HOD har gitt godkjenning til følgende undervisningsinstitusjoner:

 • Norsk Karakteranalytisk Institutt
 • Norsk Psykoanalytisk Institutt
 • Institutt for psykoterapi
 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
   

Overgangsordning for psykologer uten driftstilskudd

I en overgangsperiode er det gjort unntak fra krav til driftsavtale for enkelte psykologspesialister, jf. forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 2. 

Dette medfører at psykologer uten driftsavtale som har hatt rett til trygderefusjon etter 1. januar 1993, og som har opprettholdt denne retten fram til i dag, fortsatt kan praktisere for trygdens regning uten å ha driftsavtale med et regionalt helseforetak.

Virksomheten må ifølge forskriftens § 3 være 

 • meldt til det regionale helseforetaket
 • være drevet i egnede lokaler fra et fast kontor med nødvendig utstyr og standard
 • representere et åpent og kontinuerlig helsetilbud til befolkningen

Nærmere beskrivelse av punktene fremgår av forskriftens merknad til § 3.

Helfo avgjør om psykologspesialisten fyller vilkårene for rett til refusjon fra folketrygden etter overgangsordningen, jf. forskriftens § 7.

Siste faglige endring: 01. juli 2021