Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Opphold på kurssentre

Forsvarets veteransenter Bæreia

[Sist endret 01/24]

Personer med krigsenkepensjon og ektefeller av krigspensjonister kan få bidrag til opphold ved Forsvarets veteransenter Bæreia. Den enkelte må selv bestille opphold.

Bidragsordningen omfatter ikke krigspensjonister. Personer som mottar krigspensjon, har rett til opphold ved veteransenteret etter retningslinjer fastsatt av NAV, se punkt 3.10 i rundskriv 1 til lov om krigspensjon for militærpersoner: Krigspensjonering.

Det kan gis bidrag til opphold med varighet på inntil fire uker. Det kan i særlige tilfeller gis bidrag for opphold i ytterligere inntil fire uker.

Tidligere opphold ved Forsvarets veteransenter er ikke til hinder for et nytt opphold.

Det er et vilkår for bidrag at brukeren har somatisk eller psykisk sykdom, og at opphold ved veteransenteret av den grunn anses nødvendig. Det må foreligge erklæring fra behandlende lege eller sykehus med relevante opplysninger om tilstanden og om hvorfor det er behov for opphold. Oppholdet må ta sikte på generell fysisk eller psykisk oppbygging av helsen, eller ha til hensikt å gi midlertidig avlastning i en tyngende livssituasjon. Det kreves ikke at oppholdet kan forventes å medføre varig bedring av tilstanden.

Det er ikke krav om at Helfo skal gi forhåndstilsagn til opphold. Forsvarets veteransenter må vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt.

Det kan gis bidrag til oppholdet etter sats fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Døgnsatsen er 606 kroner (1. januar 2024).

Det er direkte oppgjør mellom Forsvarets veteransenter og Helfo. Helfo skal derfor ikke utbetale bidrag til den enkelte.

Reiseutgifter til og fra Forsvarets veteransenter dekkes som bidrag. Reisebidrag utbetales direkte til den enkelte etter innsendt søknad. For nærmere informasjon om dekning av bidragsreiser, se kapittelet «Reiseutgifter i forbindelse med bidrag»

Kurssentre for blinde og svaksynte

[Sist endret 01/24]

Det kan gis bidrag til ferie- og aktivt rekreasjonsopphold i inntil 4 uker for blinde og svaksynte ved følgende kurs- og mestringssentre drevet av Norges Blindeforbund:

 • Evenes syn- og mestringssenter
 • Hurdal syn- og mestringssenter
 • Solvik syn- og mestringssenter

Det er direkte oppgjør mellom Blindeforbundets kurssentre og Helfo. Oppgjøret skjer basert på en avtale inngått mellom det enkelte senteret og Helfo.

Fra 1. desember 2022 er det ikke lenger krav om at Helfo skal gi forhåndstilsagn til opphold ved Blindeforbundets kurssentra. Det er heller ikke nødvendig å innhente legeerklæring før oppholdet. Det enkelte senteret må vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt.

Tidligere opphold er ikke til hinder for et nytt opphold.

Det kan gis bidrag til opphold der det også gis voksenopplæringskurs. Dette forutsetter at en innenfor et opphold kan finne rom for både aktiv trening og voksenopplæring. Et slikt opphold kan da finansieres både med bidrag fra folketrygden etter § 5-22 og med voksenopplæringsmidler.

Det kan gis bidrag til opphold for blinde/svaksynte og eventuell nødvendig ledsager etter en døgnsats fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. For 2024 har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt døgnsatsen til 2002 kroner for kurssentra for blinde og svaksynte som eies av Norges Blindeforbund.

Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer hvor mange oppholdsdøgn som kan dekkes av bidragsordningen i løpet at ett år. For 2024 er det satt et tak på totalt 6000 døgn.

Reiseutgifter til og fra et ferie- eller aktivt rekreasjonsopphold ved ett av de nevnte sentra dekkes som bidrag. For nærmere informasjon om dekning av bidragsreiser, se kapittelet «Reiseutgifter i forbindelse med bidrag»

Montebellosenteret

[Sist endret 01/24]

Montebellosenteret er en rehabiliteringsinstitusjon som leverer spesialiserte tjenester for kreftpasienter. Bidrag til opphold skal vurderes etter retningslinjene nedenfor.

Det kan gis bidrag til oppholdet etter døgnsatser fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. For 2024 har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt døgnsatsen slik:

 • 2672 kroner for pasient/pårørende eller person som står pasienten meget nær
 • 2672 kroner for barn som pårørende (friske søsken eller barn som pårørende til kreftsyke foreldre)

Det er direkte oppgjør mellom Montebellosenteret og Helfo.

Følgende retningslinjer gjelder:

 1. Pasienten må være kreftsyk eller ha senfølger av kreftsykdom.
  Som hovedregel kan det under pasientens opphold gis bidrag til opphold for én av pasientens nære pårørende. Personen som er sammen med pasienten under oppholdet, må ha behov for den opplæringen som tilbys. Mest nærliggende er det at den som lever sammen med den kreftsyke og tar del i den daglige belastningen som sykdommen representerer, skal få tilbud om opphold ved senteret.
 1. Det kan gis bidrag til deltagelse i familiekurs. Montebellosenteret arrangerer familiekurs for ulike målgrupper:
  • familier til barn med kreftsykdom
  • familier der barn av kreftsyke foreldre er en del av målgruppen
  • familier der mor eller far er døde av kreft

Ved barns kreftsykdom kan det ved familiekurs gis bidrag til opphold for to foresatte og søsken under 18 år.

Ved familiekurs der barn av kreftsyke foreldre er en del av målgruppen, kan det gis bidrag til opphold for den kreftsyke, en nær pårørende og barn under 18 år.

Ved familiekurs for familier hvor mor eller far er død av kreft, kan det gis bidrag til barn under 18 år og gjenlevende forelder/foresatt.

 1. Montebellosenteret må få en erklæring fra en lege eller et sykehus om at det er nødvendig med et opphold for pasienten og én nær pårørende.
 1. Montebellosenteret må vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt. Det er ikke krav om at Helfo skal gi forhåndstilsagn til opphold/deltagelse i kurs ved Montebellosenteret.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt egenandeler for opphold ved Montebellosenteret. Dette er egenandeler som ikke inngår i frikortordningen. Egenandeler er fra 1. januar 2024 fastsatt til

 • 188 kroner for pasient
 • 127 kroner for pårørende/person som står pasienten meget nær

Disse gruppene betaler ingen egenandel:

 • kreftsyke personer under 15 år
 • foreldre og søsken til kreftsyke barn under 15 år
 • personer under 15 år med kreftsyke foreldre

Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer hvor mange oppholdsdøgn på Montebellosenteret (inkludert Montebello-Tunet) som kan dekkes av bidragsordningen i løpet av ett år. For 2024 er det satt et tak på totalt 14 000 døgn for pasienter/pårørende. Det er tilsvarende satt et tak på 1200 oppholdsdøgn for friske søsken/barn som er pårørende til kreftsyke foreldre.

Reiseutgifter til og fra Montebellosenteret dekkes som bidrag. Reisebidrag utbetales direkte til den enkelte etter innsendt søknad. For nærmere informasjon om dekning av bidragsreiser, se kapittelet «Reiseutgifter i forbindelse med bidrag».

Siste faglige endring: 31. januar 2024