Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14. Legemidler ved infertilitetsbehandling og PGD/PGT-behandling

[Endret 05/24]

Infertilitetsbehandling er behandling med legemidler til bare hormonstimulering, hormonstimulering i forbindelse med inseminasjon (

AIH: Artificial insemination by husband (inseminasjon med sæd fra partner)

 og

AID: Artificial insemination by donor (inseminasjon med donorsæd)

), eller til hormonstimulering i forbindelse med befruktning utenfor kroppen (

IVF: In vitro fertilisering (befruktning utenfor kroppen)

 og

ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (sædcelle plasseres i egget ved hjelp av mikroinjeksjon)

).
Det kan gis bidrag til utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling og

PGD: Preimplantation Genetic Diagnosis (genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

/

PGT: Preimplantation Genetic Testing (genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

. Dette gjelder uavhengig av hvor behandlingen gjennomføres. Det er derfor ikke av betydning om forsøkene skjer i et offentlig eller privat sykehus, eller om behandlingen skjer i utlandet.

Det er paret som har rett til bidrag, uavhengig av hvem av partene som skal behandles. Den som skal behandles, må ha medlemskap eller avledet rett etter folketrygdloven. Kravene i bioteknologiloven må være oppfylt.

Det kan gis bidrag til

 • mann og kvinne som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold
 • to kvinner som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold
 • en enslig kvinne som bor alene eller sammen med egne barn hun har omsorgen for

Det kan likevel ikke gis bidrag hvis en eller begge er gift med andre enn den man gjennomfører infertilitetsbehandlingen sammen med.

Øvre aldersgrense for kvinner for å motta infertilitetsbehandling er fylte 46 år ved inseminasjon eller innsetting av befruktet egg.

Det kan bare gis bidrag til hormonstimulering av menn når formålet med legemiddelbehandlingen er pågående infertilitetsbehandling. Dette må bekreftes av behandlende lege. Det kan bare gis bidrag til legemiddelbehandling i inntil tre år. En ny bekreftelse fra behandlende lege må legges frem hvert år. For fremtidig barneønske – se underkapittelet «Høsting av sæd av medisinske årsaker».

Det kan gis bidrag til legemidler kjøpt i Norge selv om behandlingen i utlandet ikke dekkes, forutsatt at vilkårene for bidrag er oppfylt og nødvendig dokumentasjon legges frem for Helfo.

Egenbetaling

[Sist endret 05/24]

Det er en egenbetaling på 20 176 kroner i 2024 for legemidler til infertilitetsbehandling. Satsen reguleres årlig. Det påløper ny egenbetaling ved oppstart av ny behandling etter en

Med fødsel menes forløsning i 22. svangerskapsuke eller senere. Dette gjelder også når barnet er dødfødt. Det regnes som fødsel når barnet er levende født før 22. svangerskapsuke. Dette gjelder selv om barnet dør kort tid etter fødselen. Den samme definisjonen brukes av NAV (rundskriv til folketrygdloven § 14-5 og 14-17).

.

Egenbetalingen beregnes per par. Ved etablering av nytt parforhold beregnes ny egenbetaling. Det gjelder hvis

 • en mann eller kvinne som har fått bidrag i tidligere parforhold, inngår nytt parhold
 • en kvinne som har fått bidrag i parforhold, får infertilitetsbehandling som enslig
 • en kvinne som har fått bidrag som enslig, får infertilitetsbehandling i parforhold

Det beregnes egen egenandel for PGD/PGT-behandling.

Krav om bidrag må sendes til Helfo innen seks måneder etter at utgiftene oppsto – se nærmere under punktet «fremsettelse av krav for infertilitetsbehandling og PGD/PGT-behandling».

Legemidler det kan gis bidrag til

[Sist endret 05/24]

Det kan gis bidrag til hormonpreparater og preparater som direkte eller indirekte påvirker kjønnshormoner og forplantningsevne. Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av legemiddelutgiftene til infertilitetsbehandlingen.

Hvis særlige grunner tilsier at legemidler som ikke er markedsførte i Norge, skal brukes i behandlingen, må en lege søke på vegne av brukeren. En farmasøyt i Helfo skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt.

Særlige grunner foreligger

 • når markedsførte preparater har vært forsøkt uten at ønsket effekt er oppnådd
 • hvis behandlingen har gitt uønskede bivirkninger
 • når relevante markedsførte preparater av produksjonsmessige årsaker ikke er tilgjengelig på det norske markedet

For å få refusjon etter folketrygdloven § 5-22 må legemidlene som brukes i infertilitetsbehandlingen, være kjøpt i Norge. Hvis legemidlet er kjøpt i utlandet, må kravet vurderes etter folketrygdloven §§ 5-24 eller 5-24 a (regler for refusjon av utgifter til behandling i utlandet).

Antall forsøk ved befruktning utenfor kroppen

[Endret 05/24]

Ved befruktning utenfor kroppen er bidrag begrenset til inntil de tre første forsøkene per

Med fødsel menes forløsning i 22. svangerskapsuke eller senere. Dette gjelder også når barnet er dødfødt. Det regnes som fødsel når barnet er levende født før 22. svangerskapsuke. Dette gjelder selv om barnet dør kort tid etter fødselen. Den samme definisjonen brukes av NAV (rundskriv til folketrygdloven § 14-5 og 14-17).

.

Når paret består av to kvinner, kan kvinnene dele de tre forsøkene mellom seg. Det gis bare refusjon til én av kvinnene hvis de behandles samtidig.

Det kan gis refusjon til tre nye forsøk

 • ved etablering av et nytt parforhold
 • hvis en kvinne som tidligere har fått bidrag i parforhold, får infertilitetsbehandling som enslig
 • for en kvinne som tidligere har fått infertilitetsbehandling som enslig, og som etablerer et parforhold

Hva menes med forsøk?

Med forsøk menes en teknisk fullført behandling med uthenting av egg og tilbakeføring av befruktede egg i kvinnens livmor. Innsetting av lagrede, befruktede egg fra samme egguttak er ikke å anse som ett nytt forsøk.

Ved bruk av Duostim regnes uttak i samme syklus som ett og samme uttak.

Ved eggdonasjon er et forsøk definert som en syklus med befruktning av donoregg og innsetting av befruktet egg til mottaker.

Søskenforsøk

Etter en fødsel kan det gis bidrag til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk. Det gjelder etter

 • en fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene det er gitt bidrag til
 • en fødsel som følge av vellykket behandling der egenbetalingsbeløpet for legemiddelbehandlingen ikke er nådd
 • et egenfinansiert forsøk etter forsøkene som det er gitt bidrag til
 • graviditet som følge av ordinær befruktning

Hvis lagrede egg fra et tidligere uttak benyttes til søskenforsøk, regnes ikke dette som et fullstendig forsøk. Det påløper likevel ny egenbetaling ved oppstart av ny behandling etter en fødsel.

Avbrutt forsøk

[Endret 05/24]

Hvis et forsøk avbrytes, kan det bare bli gitt bidrag til legemidlene hvis det er medisinske årsaker til at forsøket ble avbrutt. 

Totalfrys

Totalfrys innebærer at alle befruktede egg fra samme uttak eller behandlingsforsøk blir fryst, og at det ikke skjer en innsetting i samme syklus.

Forsøk beregnes på samme måte som beskrevet ovenfor, ved at innsetting av befruktede egg fra samme uttak regnes som samme forsøk. Ved totalfrys kan det gis bidrag til uttak fra inntil tre sykluser/behandlingsforsøk, også før det foretas innsetting.

Hvis fryseforsøk er utført utenfor Norge, gis det bare bidrag til legemidler hvor det ville blitt gjennomført totalfrys i det offentlige helsevesenet i Norge etter en medisinsk vurdering.

PGD/PGT-behandling

[Endret 05/24]

PGD/PGT-behandling gis det bidrag etter samme vilkår som infertilitetsbehandling ved befruktning utenfor kroppen, med unntak av bioteknologilovens krav om befruktningsudyktighet. PGD/PGT-behandling må godkjennes av en virksomhet med godkjennelse som nevnt i bioteknologiloven § 2A-5 (lovdata.no)

Uavhengig av om det tidligere er gjennomført IVF eller ICSI-behandling, vil paret eller den enslige kvinnen få bidrag til legemidler for inntil tre forsøk.

Dekning kan gis uavhengig av rekkefølge på behandlingene.

Dokumentasjonskrav ved infertilitetsbehandling

[Endret 07/24]

Når behandlingen foregår i Norge, skal brukeren sende følgende dokumentasjon til Helfo:

 • bekreftelse fra behandlende lege om at vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt
 • bekreftelse fra behandlende lege med opplysninger om
  • type behandling (for eksempel IVF, ICSI, inseminasjonsbehandling)
  • behandlingen gjelder det første, andre eller tredje forsøket ved IVF og ICSI
 • spesifiserte originale kvittinger fra apotek (navn på apotek, pasient og lege, samt preparatnavn og pris)

Den behandlende legen må benytte den nyeste versjonen av Helfos skjema. 

Når behandlingen foregår i utlandet, skal brukeren sende følgende dokumentasjon til Helfo:

 • en underskrevet egenerklæring fra paret eller den enslige kvinnen på at vilkår i bioteknologiloven er oppfylt
 • barneomsorgsattest (politiattest) hvert annet år
 • bekreftelse fra behandlende lege i utlandet om at
  • bioteknologiloven § 2-3 eller § 2-4 (vilkår for inseminasjon eller vilkår for befruktning utenfor kroppen) er oppfylt
  • det er foretatt en helhetsvurdering av paret som beskrevet i bioteknologiloven § 2-6, og at det anbefales at assistert befruktning gjennomføres
 • bekreftelse fra behandlende lege med opplysninger om
  • type behandling (for eksempel IVF, ICSI, inseminasjonsbehandling)
  • om behandlingen gjelder det første, andre eller tredje forsøket ved IVF og ICSI
  • at legen har valgt sæddonor hvis donor benyttes

For søknad om stønad til infertilitetsbehandling utført i utlandet:

Skjemaer for dokumentasjon finnes på helsenorge.no.

Dokumentasjonskrav ved PGD/PGT

[Endret 05/24]

Brukeren skal sende følgende dokumentasjon til Helfo:

 • bekreftelse fra behandlende lege om at vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt
 • bekreftelse fra behandlende lege med opplysninger om
  • at det er PGD/PGT-behandling
  • at PGD/PGT-behandlingen er godkjent av virksomhet med godkjennelse som nevnt i bioteknologiloven § 2A-5
  • behandlingen gjelder det første, andre eller tredje forsøket
 • spesifiserte originale kvittinger fra apotek (navn på apotek, pasient og lege, samt preparatnavn og pris)

Uttak av egg av medisinske årsaker

De regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for uthenting av egg med tanke på fremtidig barneønske, inkludert legemiddelbehandlingen.

Det kan gis bidrag til legemiddelbehandlingen ved senere innsetting. Det påløper en egenandel som vanlig ved infertilitetsbehandling.

Høsting av sæd av medisinske årsaker

[Endret 12/23]

Menn som har behov for legemiddelbehandling i forkant av høsting av sæd i forbindelse med fremtidig barneønske, kan få bidrag til nødvendige legemidler. Retten til bidrag oppnås når egenandelen er betalt. Egenandelen er 20 176 kroner (2024). I bidragsordningen gis det bare stønad til behandling som er knyttet til et fremtidig barneønske, og ikke til annen behandling av sykdom. Slik behandling må eventuelt vurderes etter andre ordninger (for eksempel blåreseptordningen).

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • bekreftelse fra behandlende lege om at vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt
 • bekreftelse fra behandlende lege med opplysninger om at behandling utføres med tanke på fremtidig barneønske
 • spesifiserte originale kvittinger fra apotek (navn på apotek, pasient og lege, samt preparatnavn og pris)

Fremsettelse av krav for infertilitetsbehandling og PGD/PGT-behandling

[Endret 05/24]

Retten til bidrag oppnås når utgiftene overstiger egenbetalingen. Krav om bidrag for utgifter til legemidler sendes Helfo innen seks måneder etter at det enkelte legemidlet ble betalt. Fristen regnes fra kvitteringsdato.

Fristen på seks måneder løper uavhengig av om øvrig dokumentasjon (som for eksempel legeerklæring) foreligger i saken eller ikke. Øvrig dokumentasjon kan eventuelt ettersendes. 

Siste faglige endring: 01. juli 2024