Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av Helsedirektoratet 29. juni 2022.
Det erstatter rundskriv sist endret av Helsedirektoratet 18. desember 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i de ulike bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5 (lovdata.no) gitt forskrifter om stønad til dekning av utgifter til helsetjenester.

Bestemmelser om formål og omfang ved stønad etter folketrygdloven kapittel 5 fremgår av folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no) og generelt rundskriv til kapittel 5.

Det er som hovedregel et vilkår for stønad etter kapittel 5 at pasienten er medlem av folketrygden, jf. folketrygdloven § 5-2 (lovdata.no). Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem av folketrygden. Reglene om medlemskap reguleres av folketrygdloven kapittel 2. I dette rundskrivet vil medlemmet omtales som «pasienten».

Hvis utgifter til helsetjenester dekkes etter annen lovgiving, gis det ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven, jf. § 5-1. Dette kan for eksempel gjelde når pasienter er innlagt i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten eller når pasienter har opphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Dette rundskrivet er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan enkelte bestemmelser i folketrygdloven og tilhørende forskrifter skal forstås og praktiseres. Rundskrivet er ikke en sammenhengende beskrivelse av bestemmelsene på området, men gir utdypende merknader. 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester.

Siste faglige endring: 29. juni 2022