Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Rammene for stønadsordningen for logoped- og audiopedagogbehandling

Folketrygdloven § 5-10 gir rammene for når det kan gis stønad til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Fra 1. januar 2022 ble det gjort betydelige endringer i folketrygdens stønadsordning. Dette innebærer en modernisering og opprydning i lov- og forskriftsgrunnlaget for ordningen, og en betydelig forenkling av regelverket. Bakgrunn for endringene framgår av høringsnotatet om forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Lovendringen innebærer at stønadsordningen ikke lenger er avgrenset til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter. Lov og forskrift definerer ikke hvilke diagnoser og vansker som gir rett til stønad, men stiller vilkår til

  • behandlers kompetanse
  • henvisning fra lege
  • at behandlingen er nødvendig på grunn av sykdom, skade, lyte
  • at behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne

Det fremgår av Prop 4 L (2021-22) at lov- og forskriftsendringene fra 1. januar 2022 er del av en større gjennomgang av refusjonsordningen for selvstendig næringsdrivende logopeder og audiopedagoger.

Pasienters rett til logoped- og audiopedagogtjenester er i hovedsak regulert i helse- og omsorgstjenesteloven (lovdata.no), opplæringslova (lovdata.no) og barnehageloven (lovdata.no). Folketrygdloven gir ikke pasienten en rett til logoped- og audiopedagogbehandling, men en rett til å få dekket utgifter til slik behandling når vilkårene for dette er oppfylt.

Folketrygdloven kapittel 5 er sekundær til annen lovgivning. I den utstrekning det offentlige gir stønad etter annen lovgivning, gis det ikke stønad etter folketrygdloven § 5-10, jf. folketrygdloven § 5-1 tredje ledd.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- og audiopedagogtjenester kan inngå som nødvendige tjenester i tilbudet om habilitering og rehabilitering.

Etter bestemmelsene i opplæringslova kapittel 4A, 5 og 13, og etter barnehageloven kapittel VII, har kommunen eller fylkeskommunen plikt til å gi spesialundervisning til barn, ungdom og voksne som fyller vilkårene for dette. For voksne gjelder retten ved grunnskoleopplæring og ved utvikling og vedlikehold av grunnleggende ferdigheter. Logopedhjelp kan inngå som en del av det spesialpedagogiske tilbudet, avhengig av hva som følger av enkeltvedtaket om spesialundervisning.

For å få rett til spesialundervisning er det elevens behov som er avgjørende, ikke kommunal økonomi og hvilket personale kommunen har ansatt. Hvis kommunen ikke har egen logopedtjeneste/audiopedagog, plikter kommunen å sørge for at eleven får tilbud om dette på annen måte, enten ved interkommunalt samarbeid eller ved å kjøpe tjenester av næringsdrivende logopeder/audiopedagoger som skal arbeide i tråd med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan.

Folketrygdens stønadsordning gjelder ikke for behandling i helseforetak eller i private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Ordningen gjelder heller ikke for behandling som gis av logoped eller audiopedagog hos godkjent fritt behandlingsvalg-leverandør.

Beboere i syke- og aldershjem har rett til stønad etter folketrygdloven § 5-10 hvis de fyller vilkårene for stønad og ikke får et tilbud om behandling gjennom kommunen.

Siste faglige endring: 07. mars 2022