Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst A7a

Takst A7a: Behandling ved videokonsultasjon

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, A7b

Takst A7a gjelder behandling ved videokonsultasjon. Taksten honorerer tidsbruk, og logopeden og audiopedagogen kan velge behandlingstiltak innenfor rammene av tidsbruken på den enkelte pasient.

Taksten kan ikke repeteres. Ved tidsbruk utover 30 minutter på samme pasient skal takst A7b benyttes. Det kan ikke registreres flere regninger med takst A7a rett etter hverandre i tid for samme pasient.

Det framgår av merknad M3 at det kan gjøres unntak fra krav til fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling når særskilte forhold gjør dette nødvendig og behovet er dokumentert i journal. Hva som er særskilte forhold, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, men det kan for eksempel gjøres unntak i tilfeller hvor pasientens medisinske tilstand er til hinder for fysisk oppmøte, eller der smittevernhensyn tilsier at pasienten ikke bør møte til undersøkelse. Bestemmelsen legger klare føringer på at pasienten som hovedregel skal undersøkes ansikt til ansikt før oppstart av videobehandling, og at dette bare unntaksvis kan fravikes.

Intensjonen med denne regelen er å sikre en fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling og forhindre at video velges uten tilstrekkelig kjennskap til den enkelte pasient.

Siste faglige endring: 07.03.2022 Se tidligere versjoner