Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Bakgrunn, formål og innhold

Ekstern høring: Innholdet er på høring. Høringsfrist: 01. mars 2024.

Rundskrivet bygger på Åpenhetsutvalgets utredning NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (regjeringen.no). Den omhandler bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, som ikke er ledd i tjenesteytingen.

Det vil si

Det er hensynet til personvern, ytringsfrihet, forsvarlige tjenester og forsvarlig arbeidsmiljø som ligger bak de rettsreglene og -prinsippene som er styrende på dette området. Disse hensynene vil ha ulik vekt i ulike situasjoner og på ulike tjenestesteder. De fleste vil for eksempel oppleve at det er forskjell på å bli fotografert under en innleggelse på psykiatrisk akuttmottak eller på en institusjon for rusmiddelavhengige, og å bli fotografert på venterommet hos fastlegen eller på helsestasjonen. Ulike virksomheter og tjenestesteder har også ulik utforming når det gjelder mulighet for tilrettelegging og skjerming. Hver enkelt virksomhet må derfor utarbeide egne retningslinjer som er tilpasset egne behov, og rutiner for håndtering av de situasjonene som kan forventes å oppstå. Rundskrivet primære formål er gi et grunnlag for dette. Rundskrivet har et eget kapittel med råd for utarbeidelse av retningslinjer i den enkelte virksomhet

rundskrivets kapittel om rettslige rammer beskriver vi de rettslige rammene, hensynene og prinsippene som må vurderes i lys av hverandre på dette området. Formålet med dette kapittelet er todelt; det beskriver bakgrunnen for føringene som gis i rundskrivet, og kan brukes som støtte når virksomhetene utarbeider egne retningslinjer og rutiner.

Rundskrivet omhandler ikke bilder, film- og lydopptak til bruk i helsehjelpen eller tjenesteytingen, eller for kvalitetssikring eller opplæring. Her viser vi til veilederen i Normen fra Direktoratet for e-helse. Rundskrivet omhandler heller ikke reglene for kameraovervåking. Veiledning om kameraovervåking finnes på Datatilsynets nettsider

Siste faglige endring: 10. november 2023