Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Tilføyd ved lov 22. juni 2018 nr 76 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).