Kapittel 7
Opplysninger til statistiske formål

§ 7-1.

Lovtekst:

Innehaver av salgs- eller skjenkebevilling og virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel plikter etter anmodning å avgi opplysninger til bruk for statistiske formål til Folkehelseinstituttet.

Opplysninger som kan kreves avgitt gjelder omsetning av alkoholholdig drikk på det enkelte salgs- eller skjenkested, herunder vareliter og type. Det kan også kreves opplysninger om alkoholsvak drikk. Folkehelseinstituttet gir nærmere bestemmelser.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 7-2.

Lovtekst:

Folkehelseinstituttet kan i samarbeid med Statistisk sentralbyrå bestemme hvordan offisiell statistikk skal utarbeides, herunder

  • - definisjon av statistiske enheter, kjennemerker, klassifikasjoner mv.
  • - databearbeidingen.

Det skal legges vekt på statistikkhensyn og på hensynet til de berørte parters kostnader ved innhenting av opplysninger og utarbeidelse av statistikk.
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 7-3.

Lovtekst:

Kommunene plikter etter anmodning å avgi opplysninger om kommunens forvaltning av alkoholloven til Folkehelseinstituttet, herunder opplysninger om innkrevd omsetningsgebyr.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 7-4.

Lovtekst:

Innehaver av tillatelse for avgiftsfritt salg på flyplass plikter å avgi opplysninger til statistiske formål til Folkehelseinstituttet.

Opplysninger som kan kreves avgitt gjelder omsetning av alkoholholdig drikk, herunder vareliter og type. Det kan også kreves opplysninger om alkoholsvak drikk.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merkander.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008