Lovtekst:

Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsens første ledd viser til forbudet mot å skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av alkohol eller andre rusmidler eller å skjenke på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket, jf. § 4-1 ovenfor og loven § 8-11.

Bestemmelsens annet ledd inneholder et forbud mot å skjenke alkoholholdig drikk til personer dersom det sitter en eller flere personer som er åpenbart påvirket av rusmidler sammen med disse personene. Det vil for eksempel ikke være tillatt for en ansatt å servere alkohol til personer ved et bord, dersom en av disse er åpenbart påvirket.