Kapittel 12
Panthavers salg av alkoholholdig drikk

§ 12-1.

Lovtekst:

Helsedirektoratet kan gi panthaver som dokumenterer at han har fått overført alkoholholdig drikk fra konkursbo, tillatelse til å selge alkoholholdig drikk til bevillingshaver etter alkoholloven.

Før tillatelse gis, skal det innhentes uttalelse fra politiet.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsene i kapittel 12 kommer til anvendelse når en bevillingshaver går konkurs og omfatter den situasjonen at konkursboet overfører alkoholholdig drikk til panthaver.

Det følger av §12-1 første ledd at panthaver som skal forestå salg av alkoholholdig drikk fra konkursbo må innhente tillatelse fra Helsedirektoratet. 

Etter bestemmelsens annet ledd skal det innhentes uttalelse fra politiet før det gis tillatelse. Politiet skal uttale seg om hvorvidt personen som er utpekt som ansvarlig for å gjennomføre salget, jf. § 12-2, er skikket til å få en slik tillatelse.

Se nærmere om innhenting av uttalelse fra politiet i merknadene til alkoholloven § 1-7.

Et avslag på søknad om å få tillatelse vil være et enkeltvedtak, som kan påklages.

 

§ 12-2.

Lovtekst:

Tillatelsen gis for et bestemt kvantum. Panthaver skal utpeke en person som vedkommende har styringsrett over, som skal være ansvarlig for å gjennomføre salget.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 12-3.

Kommentarer

Varelageret skal være forsvarlig låst og sikret mot innbrudd. Varene kan etter omstendighetene for eksempel bli værende på salgs- eller skjenkestedet. Ved vurderingen av hva som skal anses forsvarlig sikret, må det tas hensyn til at det ikke lenger er betjening på stedet. Dersom varene fjernes fra stedet, er forutsetningen at tilsvarende sikring besørges.

§ 12-4.

Kommentarer

Videresalg av den alkoholholdig drikken skal skje innen tre måneder. Hvis dette ikke skjer skal panthaver gi Sosial- og helsedirektoratet melding om årsaken. Direktoratet kan da gi utsatt frist. Avslag på slik søknad om utvidet frist er å regne som et enkeltvedtak, som kan påklages.

 

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008