Kapittel 11
Overdragelse av virksomhet

§ 11-2.

Lovtekst:

Dersom ny bevilling ikke er tildelt før et eierskifte, men virksomheten fortsetter å drive på tidligere bevilling, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd tredje og fjerde punktum, kan alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen overdras sammen med virksomheten under forutsetning av at partene samtidig med melding om overdragelsen dokumenterer

  • - hvem som overtar virksomheten
  • - tidspunktet for overdragelsen
  • - varebeholdningens omfang
  • - en plan for håndtering av varebeholdningen for det tilfelle at ny bevilling ikke er gitt innen utløpet av overgangsperioden.

Bevillingsmyndighetene kan ved ettersyn kontrollere de dokumenterte opplysninger.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Partene, dvs. både den som overdrar virksomheten og den som overtar den, har plikt til å dokumentere de nødvendige opplysningene. Kravet til dokumentasjon er ikke det samme for de ulike opplysningene, og bevillingsmyndigheten kan dessuten vurdere om den fremlagte dokumentasjonen er tilfredsstillende i hvert enkelt tilfelle.

Hvem som overtar virksomheten
Det skal dokumenteres hvem som overtar virksomheten. Personer som overtar driften av virksomheten, eierandeler i virksomheten, eller personer som eier en del av et selskap som overtar virksomheten, skal oppgis. Det samme gjelder andre personer med vesentlig innflytelse på driften, jf. loven § 1-7b.

Bevillingsmyndigheten må, med utgangspunkt i sine opplysninger om virksomheten og de involverte personene, vurdere om det er grunnlag for å undersøke om det er samsvar mellom formelle og reelle eierforhold og eventuelt kreve ytterligere opplysninger, for eksempel en avklaring av sentrale personers faktiske oppgaver i forbindelse med virksomheten.

Tidspunktet for overdragelsen
Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres.

Varepartiets omfang
Varebeholdningens omfang på tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres. Med omfang menes antall liter alkoholholdig drikk i hhv. alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

Plan for håndtering av varebeholdningen for det tilfelle at ny bevilling ikke er gitt innen utløpet av overgangsperioden 
Dersom bevilling ikke er gitt innen utløpet av overgangsperioden, vil den nye eieren av virksomheten sitte med et varelager av alkoholholdig drikk som vedkommende ikke har adgang til å omsette. En plan for håndtering av en slik varebeholdning kan blant annet gjelde sikker lagring, med tanke på at bevilling senere vil bli gitt. En avtale om retur til leverandører eller en plan for forsvarlig destruksjon for det tilfelle at bevillingen avslås kan også være aktuelt. Den nye eieren av virksomheten vil ikke ha adgang til salg av varebeholdningen etter utløpet av overgangsperioden dersom vedkommende ikke har fått bevilling.

Det presiseres i denne sammenhengen at det ikke er noen automatikk i at bevilling gis, og bevillingsmyndigheten har akkurat samme frihet ved behandling av slike bevillingssøknader som ellers. Potensielle kjøpere av virksomhet med tilhørende varelager av alkoholholdig drikk kan bare sikre seg mot å bli sittende med uomsettelig varelager ved å få søknad om bevilling avgjort før overdragelsen.

Kontroll ved ettersyn
Bevillingsmyndigheten kan ved ettersyn kontrollere opplysningene. Bestemmelsen har sammenheng med bevillingsmyndighetens alminnelige kontrollplikt. Kontroll vil særlig være aktuelt dersom bevillingsmyndigheten har grunn til å tro at de reelle forholdene avviker fra det som er opplyst. Kontroll ved ettersyn kan også være en del av den generelle behandlingen av slike saker. «Ettersyn» kan innebære ettersyn av de dokumenter som angår virksomheten, men som ikke er sendt bevillingsmyndigheten. Det kan også dreie seg om ettersyn i virksomhetens lokaler, for eksempel for å kontrollere varelagerets omfang.

§ 11-1.

Lovtekst:

Dersom ny bevilling er tildelt før et eierskifte, kan alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen overdras sammen med virksomheten. Bevillingsmyndigheten skal ha melding om overdragelsen.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder alle typer salgs- og skjenkebevillinger, samt statlige og kommunale tilvirkningsbevillinger.

Bestemmelsene er gitt med hjemmel i alkoholloven § 1-10 første ledd.

Overdragelse av virksomhet kan skje på ulike måter. Se mer om dette i merknadene til alkoholloven § 1-10. Alkoholloven § 1-10 første ledd åpner for overføring av et vareparti som inneholder alkoholholdig drikk sammen med virksomheten når denne overdras til ny eier.

For at beholdningen av alkoholholdig drikk kan sies å være overdratt sammen med virksomheten, og bestemmelsene i dette kapittelet skal kunne komme til anvendelse, må overdragelse av virksomhet og varebeholdning skje samtidig.

Formaliteter og kontroll knyttet til overføringen er avhengig av hvorvidt den nye eieren har fått bevilling før overdragelsestidspunktet.

Den som skal overta en virksomhet, vil kunne søke om bevilling før overdragelsen finner sted. Bevillingsmyndighetene vil da på vanlig måte vurdere om vilkårene for å kunne inneha bevilling er oppfylt. Dersom bevilling er gitt før overdragelsestidspunktet, vil alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kunne overføres sammen med virksomheten og selges i henhold til den bevillingen som er gitt.

Dersom ny bevilling ikke er gitt før overdragelsen finner sted, kan den som overtar virksomheten drive videre på den gamle bevillingen i inntil tre måneder. I slike tilfeller vil bevillingsmyndighetene ha et større behov for kontroll med den som overtar enn når vedkommende allerede har fått bevilling. Det kreves derfor en omfattende dokumentasjon rundt overføring av varebeholdning i slike tilfeller. Det kreves også at den som overtar virksomheten, legger frem en plan for håndtering av varebeholdningen etter utløpet av overgangsperioden. Dette fordi det ikke er sikkert at bevilling er gitt innen utgangen av fristen.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008