Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 10-3.

Helsedirektoratets kommentarer

10.3.1 Vurdering av overtredelsenes alvorlighet. Normaltilfeller

De ulike overtredelsene er kategorisert etter graden av vurdert alvorlighet.

Ved vurderingen er det tatt utgangspunkt i et ”normaltilfelle” av den enkelte overtredelsen. Åtte prikker vil være det høyeste antallet prikker som kan tildeles i et normaltilfelle. Normalområdet til hver enkelt overtredelse er vidt definert og omfatter i utgangspunktet både overtredelser hvor det foreligger skjerpende og formildende omstendigheter. Dersom det derimot foreligger «helt spesielle og svært formildende" omstendigheter eller «svært" skjerpende omstendigheter, kan det etter en vurdering skje en tildeling av prikker som avviker fra utgangspunktet, se § 10-4.

10.3.2 Overtredelser som skal tildeles åtte prikker

10.3.2.1 Salg og skjenking til mindreårige

Normaltilfellene vil omfatte de tilfellene hvor serveringspersonalet direkte serverer den mindreårige, men også de tilfellene hvor den mindreårige får overlevert alkoholholdig drikk fra en annen gjest. Begrunnelsen for dette er at bevillingshavers ansvar ikke bare omfatter selve serveringen, men også det som skjer på skjenkestedet. Det er stedets ansvar å ha gode internkontrollrutiner for å forebygge at dette skjer. Skjenking eller salg som følge av at det har blitt brukt falsk eller lånt legitimasjon vil også falle inn under normalområdet til overtredelsen. Generelt bør det også legges til grunn at dersom en kontrollør kan avdekke at det benyttes lånt eller falsk legitimasjon, så burde også bevillingshaveren ha avdekket dette.

Normaltilfellet vil i utgangspunktet omfatte skjenking til alle mindreårige, uansett alder. Det kan imidlertid vurderes som en "svært skjerpende omstendighet", jf. § 10-4, dersom det fremstår som åpenbart at den mindreårige er langt yngre enn alderskravet.

10.3.2.2 Brudd på bistandsplikten

Konsekvensene ved brudd på bistandsplikten kan være svært alvorlige. Når en person er i en hjelpeløs tilstand, er skadepotensialet svært høyt og kan gi alvorlige følger, av og til fatale. En hjelpeløs tilstand forutsetter at den aktuelle personen er i en situasjon som representerer fare for liv, legeme eller helbred. Sannsynligheten for at bruddet skal medføre slik skade behøver ikke å være særlig stor for at tilfellet skal vurderes som et normaltilfelle. Et typisk tilfelle vil være at en person er påvirket av rusmidler i en slik grad at vedkommende er ute av stand til å ta vare på seg selv, og vedkommende blir vist ut av skjenkestedet uten annen oppfølging.

10.3.2.3 Brudd på kravet om forsvarlig drift

Utøvelsen av bevillingen skal til enhver tid være forsvarlig, jf. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7. Disse bestemmelsene rammer både enkelthendelser hvor driften er uforsvarlig og at utøvelsen i sin helhet og over tid ikke er forsvarlig.

Ileggelse av prikker for uforsvarlig drift vil kunne gjøres på bakgrunn av kontrollrapport skrevet etter en enkelt kontroll. Det er situasjonen på kontrolltidspunktet som da legges til grunn. Eksempler på normaltilfeller av brudd om kravet om forsvarlig drift kan være at bevillingshaver har mistet kontrollen med skjenkingen av alkohol en aktuell kveld, at ansatte konsumerer alkohol i arbeidstiden, at det er for få ansatte på jobb i forhold til antallet gjester eller at de ansatte forlater lokalet i åpningstiden. Det kan også dreie seg om stengte brannveier, dårlig fysisk sikring dersom stedet har en farlig plassering eller manglende vakthold der dette anses påkrevd.

Tilfeller hvor politiet har benyttet sin stengningsadgang, jf. alkoholloven § 1-8 a, vil også kunne falle inn under uforsvarlig drift, dersom politirapporten tilsier en slik vurdering. Det samme vil gjelde ved alvorlige brudd på brannforskriftene, i henhold til rapporter fra brannvesenet.

Dersom forholdene kan tildeles prikker etter andre bestemmelser, kan kommunen velge om den vil tildele prikker for hvert enkelt forhold, eller samlet for uforsvarlig drift. Forhold som er avdekket ved en enkelt kontroll kan ikke samtidig tildeles prikker for uforsvarlig drift og de enkeltforhold som konklusjonen om uforsvarlig drift bygger på.

Dersom det for eksempel ved en enkelt kontroll avdekkes mange tilfeller av skjenking til åpenbart eller kraftig påvirkede personer, kan dette etter omstendighetene vurderes som uforsvarlig drift. Kommunen kan da velge mellom:

  • å tildele prikker for likeartede forhold, eventuelt med tilleggsprikker for svært skjerpende omstendigheter, jf. § 10-4.
  • å tildele åtte prikker for uforsvarlig drift på samme grunnlag, eventuelt med tilleggsprikker for svært skjerpende omstendigheter, jf. § 10-4, dersom antallet overtredelser eller de enkelte overtredelsenes grovhet tilsier det.

Dersom driften fremstår som uforsvarlig i sin helhet, vil dette typisk være en «svært skjerpende omstendighet", jf. § 10-4, som i ytterste konsekvens kan medføre inndragning av bevillingen ut perioden. Dette kan for eksempel tenkes ved gjentatte enkelttilfeller av uforsvarlig drift, eller tilfeller hvor salget/skjenkingen er organisert på en måte som ikke er egnet til å overholde regelverket, for eksempel ved alvorlig grad av underbemanning.   

10.3.2.4 Hindring av kontroll

Eksempler på normaltilfeller vil være at stedet vanskeliggjør kontrollen slik at den tar lengre tid enn den normalt ville gjort, eller ikke gjør det mulig å kontrollere alle forholdene som skal kontrolleres. 

Dersom hindringen må anses å være motivert av et ønske om å skjule andre overtredelser eller forhold, vil dette kunne være en svært skjerpende omstendighet, jf. § 10-4.

10.3.3 Overtredelser som skal tildeles fire prikker

10.3.3.1 Salg og skjenking til åpenbart påvirket

Salg og skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler er nevnt i alkoholforskriften § 9-4 som ett av de områder salgs- og skjenkekontroller særlig skal omfatte. Normaltilfellene vil omfatte de tilfellene hvor serveringspersonalet direkte serverer en åpenbart påvirket person, men også de tilfellene hvor den åpenbart påvirkede får overlevert alkoholholdig drikk fra en annen gjest. Begrunnelsen for dette er at bevillingshavers ansvar ikke bare omfatter selve serveringen, men også det som skjer på skjenkestedet. Det er stedets ansvar å ha gode internkontrollrutiner for å forebygge at dette skjer. Salg eller skjenking til kraftig påvirkede personer ligger i utgangspunktet også innenfor normaltilfellets område, men kan for eksempel få betydning dersom øvrige kontrollfunn tilsier en vurdering opp mot kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, eller som "svært skjerpende omstendigheter", jf. § 10-4.

Salg eller skjenking til personer som etter alkoholforskriften § 4-1 annet ledd er omfattet av bistandsplikten, vil derimot i seg selv kunne vurderes som en "svært skjerpende omstendighet", jf. § 10-4, eventuelt som et enkelttilfelle av uforsvarlig drift, jf. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7.

10.3.3.2 Brudd på salgs- og skjenketidene

Kontroll av salgs- og skjenketidene er et område som salgs- og skjenkekontrollene særlig skal omfatte, jf. alkoholforskriften § 9-4. Normaltilfellet vil omfatte de fleste overtredelser som det er naturlig å avdekke ved regulær kontrollvirksomhet, for eksempel overtredelser i relativ nær tilknytning til de fastsatte salgs- og skjenketidene.

10.3.3.3 Skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volumprosent alkohol til personer mellom 18 og 20 år

Aldersgrensene for drikk med over og under 22 volumprosent alkohol er fastsatt ut fra skadepotensial. Det legges likevel til grunn at salg og skjenking av alkohol med mer enn 22 volumprosent til personer på 18 og 19 år ikke kan likestilles med skjenking til personer under den nedre aldersgrensen på 18 år, som medfører åtte prikker. Det er lagt vekt på at personer på 18 og 19 år har adgang til å konsumere alkoholholdig drikk med lavere enn 22 volumprosent alkohol. Normaltilfellet vil omfatte hele aldersgruppen mellom 18 og 20 år.

10.3.3.4 Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Alderskrav for den som selger og skjenker alkoholholdig drikk reflekterer alderskrav for omsetning og respekten for denne bestemmelsen er nært knyttet til respekten for aldersgrensene generelt.

10.3.4 Overtredelser som skal tildeles to prikker

10.3.4.1 Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet

Normaltilfellet vil omfatte enhver person som er åpenbart eller kraftig påvirket og som befinner seg i lokalet. Bestemmelsen må imidlertid sees i sammenheng med bistandsplikten, jf. alkoholforskriften § 4-1 annet ledd. Dersom personen er ute av stand til å ta vare på seg selv, vil det kunne utgjøre et brudd på bistandsplikten å be vedkommende forlate stedet uten videre oppfølgning. Unnlatelse av å foreta seg noe i en slik situasjon vil også kunne falle inn under denne bestemmelsen og medføre tildeling av åtte prikker, jf. punkt 10.3.2.2.

10.3.4.2 Mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem

Mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem kan være av svært varierende karakter. Normaltilfellene vil vanligvis være knyttet til manglende beskrivelser av internkontrollsystem- og rutiner, manglende kjennskap til viktige rutiner hos ansatte, manglende opplæring om rutiner mv.

Ved fullstendig fravær av system og rutiner for å overholde regelverket, vil det være naturlig å vurdere dette opp mot kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven §§ 3-9 og 4-7, se punkt. 10.3.2.3.

10.3.4.3 Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens fastsatte frist og manglende betaling innen kommunens fastsatte frist

Bevillingsgebyret er et viktig inntektsgrunnlag for kommunen og det er en forutsetning for å kunne utøve bevillingen at man leverer omsetningsoppgave og betaler omsetningsgebyr.

Normaltilfellet vil typisk være at bevillingshaver ikke leverer eller betaler innenfor første frist kommunen har fastsatt. Dersom bevillingshaver fortsatt ikke leverer etter at prikker har blitt tildelt, vil dette kunne anses som en "svært skjerpende omstendighet", jf. § 10-4. Kommunen kan for eksempel velge å sende ut forhåndsvarsel om prikktildeling sammen med første purring og samtidig gi informasjon om at brudd på neste frist vil kunne medføre ytterligere prikker. Denne fremgangsmåten kan gjentas inntil oppgave/betaling er mottatt.

10.3.4.4 Brudd på regler om styrer og stedfortreder

Kravet om at det skal godkjennes en styrer og en stedfortreder for hver bevilling, skal sikre at en bestemt person har ansvaret for alkoholhåndteringen ved stedet.

Normaltilfellet vil typisk være at stedets styrer eller stedfortreder har sluttet uten at stedet har søkt om godkjenning for en ny person. Dersom det har gått svært lang tid uten at bevillingshaver har gjort tilstrekkelige grep for å erstatte vedkommende, vil dette kunne utgjøre en "særlig skjerpende omstendighet", jf. § 10-4, især dersom dette gjelder stedets styrer. Dette vil også kunne ha betydning ved en eventuell vurdering av hvorvidt utøvelsen av bevillingen er forsvarlig, jf. § 10-3 første ledd.

10.3.4.5 Gjentatt narkotikaomsetning og diskriminering

For narkotikaomsetning vil normaltilfellene i utgangspunktet omfatte både tilfeller hvor stedet kjenner til at det foregår narkotikaomsetning og tilfeller hvor stedet ikke kjenner til dette. I utgangpunktet har det heller ikke betydning om stedet har iverksatt tiltak for å få bukt med problemet. Se imidlertid merknader til § 10-4.

Normaltilfellet ved diskriminering vil i utgangpunktet være nekting av inngang eller servering.

Begrepet "gjentatt" medfører at det må foreligge minst to tilfeller før prikktildeling er aktuelt. Det skal da tildeles to prikker for de samlede forhold.  

10.3.5 Overtredelser som skal tildeles én prikk

10.3.5.1 Brudd på reklameforbudet

Tilsyn med salgs- og skjenkesteders overholdelse av reklameforbudet omfattes av kommunenes kontrollansvar.

Normaltilfeller: overtredelser knyttet til adgangen til å informere om priser og produkter inne på salgs- eller skjenkestedet, produkt- og prisopplysninger på sosiale medier, ikke lik eksponering av hele vareutvalget på hjemmesider, opplysning om rabatt, alkoholpositiv omtale mv. Grove og bevisste brudd kan etter omstendighetene vurderes som "svært skjerpende omstendigheter", jf. § 10-4.

10.3.5.2 Alkohol tatt med ut av lokalet/ konsum av medbrakt alkohol

Når det gjelder medbrakt alkoholholdig drikk foreligger det en overtredelse først når en gjest konsumerer alkoholen inne på skjenkearealet. Det at en gjest har med seg alkohol inn på et skjenkested, for eksempel i en veske, er således ikke en overtredelse hvis det ikke konsumeres. Alt konsum av medbrakt alkohol inne i skjenkelokalet er å anse som et normaltilfelle, uavhengig av om det gjøres i det skjulte, for eksempel på stedets toaletter.  Det er viktig å bemerke at bevillingshaveren må foreta et kontinuerlig tilsyn med sine gjester. Et skjenkested må etablere rutiner for å sikre at gjester ikke medtar og konsumerer alkohol inne på stedet eller at gjester tar med alkoholholdig drikk ut av lokalet. For å minimere risiko for konsum av medbrakt kan et skjenkested nekte sine gjester å ta med alkohol inn på et skjenkested.

Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner