Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag av retningslinjene

Diagnostikk

 • CT tynntarm anbefales som førstevalg for påvisning av tynntarmstumorer
 • MR tynntarm er et alternativ til CT tynntarm, særlig der man ønsker å unngå strålebelastningen ved CT
 • CT-thorax anbefales for påvisning av lungemetastaser ved utredning av tynntarmskreft
 • Ved alvorlig, pågående gastrointestinal blødning anbefales CT abdominal angiografi dersom gastroskopi ikke påviser noe blødningsfokus
 • FDG PET er velegnet for utredning av høyere tumorstadier (T4), og påvisning av lymfeknutemetastaser og fjernmetastaser (evidensgrad C).
 • FDG PET kan være nyttig ved utredning av metastaser til tynntarm avhengig av primærtumor (evidensgrad C).
 • Endoskopiske undersøkelser med biopsi kan være til hjelp ved valg av endelig behandling i elektive tilfeller

Kirurgi

 • Proksimale svulster i duodenum opereres vanligvis med Whipples operasjon).
 • Distale tumores kan vurderes for segmental duodenalreseksjon
 • Adenokarsinom i jejunum og ileum behandles med reseksjon av tumor med reseksjon av tilhørende lymfeknuter, analogt til ved kreft i tykktarmen
 • De fleste GIST/sarkom i tynntarm kan reseseres med tumorbærende tarmsegment, uten stor lymfeknutereseksjon
 • Lymfom i tynntarm behandles kurativt medikamentelt. Kirurgi reserveres for pasienter med komplikasjoner, slik som perforasjon, ileus eller massiv blødning).

Medikamentell behandling

Adjuvant behandling

 • Stadium III:  < 75 år: Seks måneder adjuvant behandling med FOLFOX eller CAPOX.

>75 år: 5FU eller capecitabine i 6 måneder kan vurderes.

 • Stadium II med enten T4, få undersøkte lymfeknuter (<5 for duodenal eller <8 for jejunum/ileum), lavt differensiert tumor, lymfovaskulær/perineural invasjon eller tumorperforasjon: Adjuvant behandling som ved stadium III.

Metastatisk behandling

 •  Perioperativ kjemoterapi bør vurderes ved primært ikke-operabel adenokarsinom i tynntarm med mulighet til operasjon ved tumorregress.
 • Første linjes kjemoterapi med FOLFOX/CAPOX anbefales ved god allmenntilstand og alder < 75 år. 
 • FOLFOXIRI har høyere responsrate og kan vurderes ved potensielt resektabel sykdom.
 • Ved alder > 75 år eller redusert allmenntilstand anbefales monoterapi med 5FU/capecitabine som 1.-linjes behandling.
 • Ved påvisning av dMMR/MSI anbefales pembrolizumab eller nivolumab som 2.-linjes behandling.
 • FOLFIRI anbefales som 2.-linjes behandling .
 • EGFR-hemmere (cetuximab/panitumumab) bør ikke brukes ved adenokarsinom i tynntarm.
 • I mangel på data bør ikke anti-HER2 rettet behandling, trifluridin-tipiracil eller regorafenib gis rutinemessig ved avansert adenokarsinom i tynntarm.

Oppfølging etter behandling

 • Kontroll etter operasjon for adenokarsinom følger samme kontrollopplegg som tykktarmskreft

Sist faglig oppdatert: 03. februar 2023