Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Radiojodterapi ved fjernmetastaser

Ved systemisk behandling av fjernmetastaser fra DTC er radiojod førstevalg. Forutsetningen er at metastasene tar opp jod. Dersom postterapiscan er positivt, er det aktuelt å fortsette radiojodbehandling så lenge der er opptak og klinisk og/eller biokjemisk effekt av behandlingen. Behandlingene gis med 6–8 måneders mellomrom.

Best effekt av radiojodbehandling sees ved små metastaser med høyt opptak. Behandlingseffekten på diffuse, mikroskopiske lungemetastaser med høyt opptak (»svarte lunger» på scintigrafi) er særlig god. Skjelettmetastaser vil ofte respondere dårlig på behandling med radioaktivt jod til tross for høyt opptak, men eksempler på det motsatte sees også.

Ved forhøyet s-Tg men hvor foregående postterapiscan var negativt, gis ny behandling med radioaktivt jod kun dersom s-Tg viste signifikant reduksjon etter foregående terapidose.

Jodkonsentrerende lungemetastaser

Radioaktivt jod er effektiv behandling for mikronodulære lungemetastaser, og komplett remisjon kan oppnås etter gjentatte behandlinger. Behandling med radioaktivt jod bør foretas hvert halvår så lenge jodkonsentrerende sykdom foreligger og så lenge behandlingseffekt foreligger. Lungefibrose og pneumonitt er rapportert som sjeldne bivirkninger etter høye akkumulerte behandlingsdoser. Anbefalt aktivitet er 3.7–7.4 GBq. Lungefunksjonsundersøkelser bør foretas før, etter og ev midtveis i behandling. Det er anbefalt at retinert aktivitet i lunger 48 timer etter inntatt behandlingsdose med radioaktivt jod bør være under 2 GBq.

Jodkonsentrerende makronodulære metastaser kan også forsøkes behandlet med radioaktivt jod, først og fremst med et palliativt mål. Behandlingen kan gjentas så lenge klar behandlingseffekt foreligger. Anbefalt aktivitet er 3.7–7.4 GBq eller basert på doseberegninger.

Behandling med radioaktivt jod er ikke indisert ved makronodulære metastaser med lavt, inhomogent jodopptak, eller i metastaser uten jodopptak.

Jodkonsentrerende skjelettmetastaser

Radiojodbehandling av jodkonsentrerende ikke-operable skjelettmetastaser er indisert. Anbefalt aktivitet er 3.7–7.4 GBq, eller beregnet aktivitet utfra dosimetri dersom tumorvolum kan beregnes utfra CT eller MR. Behandlingen kan gjentas hver 6.–12. måned så lenge jodkonsentrerende sykdom foreligger og så lenge behandlingseffekt foreligger. Det vil ofte være aktuelt å kombinere radiojodbehanding med ekstern strålebehandling. Ved slik kombinert behandling anbefales det at radiojodbehandling gis før oppstart av ekstern strålebehandling for å sikre høy dose i målvolumet raskest mulig (unngå «stunning» med redusert jodopptak (se avsnittet om «stunning»)). Det er ingen internasjonal konsensus om hvor lenge man bør vente med oppstart av ekstern strålebehandling etter at radioaktivt jod er gitt, men vi anbefaler minst 2 uker.

Andre jodkonsentrerende metastaser

Ikke-operable jodkonsentrerende metastaser kan behandles med 131I (3.7–7.4 GBq (eller beregnet aktivitet utfra dosimetri)) og gjentas hver 6.–12. måned så lenge behandlingseffekt kan påvises. Målet med behandlingen vil først og fremst være palliasjon, og behandlingen må vurderes opp mot andre alternativ. Det kan se ut til at enkelte bløtvevsmetastaser ved FTC som utviser høyt opptak både av FDG og av radioaktivt jod responderer meget godt på radiojodbehandling.

Siste faglige endring: 30. juni 2017