Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009) (forlenget til 2011. Og videre utvikling av de nasjonale handlingsoppgavene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft – Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 Sammen mot kreft og Nasjonal kreftstrategi 2018–2022 Leve med kreft.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

De nasjonale onkologiske faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum hadde tidligere utviklet behandlingsveiledere for ulike krefttyper. Da arbeidet med de nasjonale handlingsprogram­mene på kreftområdet startet i 2006, tok Helsedirektoratet utgangspunkt i disse.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 1. utgave (IS-1907)
24.06.11–18.12.13

Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft ble første gang publisert 24. juni 2011 (IS-1907). Det ble skrevet av et arbeidsutvalg fra Norsk Urologisk Cancergruppe (NUCG), som utgjør Norsk testikkelkreftgruppe, og bestod av følgende personer:

Gustav Lehne, overlege dr.med, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet (leder)

Anders Angelsen, overlege dr.med, Avdeling for urologisk kirurgi, St. Olavs Hospital

Carl Wilhelm Langberg, overlege dr.med, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Olav Dahl, professor dr.med, Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Roy Bremnes, professor dr.med, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge og Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø

Torgrim Tandstad, lege, Kreftavdelingen, St. Olavs Hosptial

Rolf Wahlqvist, seksjonsoverlege dr.med, Urologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Aker

Sophie Dorothea Fosså, professor dr.med, Avdeling for klinisk kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hege Sagstuen Haugnes, lege førsteamanuensis PhD, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø

Karol Axcrona, overlege dr.med, Urologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Forsker Lene Juvet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bisto gruppen i arbeidet.

Utkast til retningslinjer var til behandling i Norsk Urologisk Cancergruppe og ble sendt på høring til brukerorganisasjoner under Kreftforeningen, de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 2. utgave (IS-2119)
19.12.13–02.09.15

Retningslinjene ble i 2013 oppdatert av en gruppe bestående av følgende fagpersoner:

Torgrim Tandstad, overlege PhD, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital (leder)

Olav Dahl, professor dr. med, Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Carl Wilhelm Langberg, overlege dr. med, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus

Rolf Wahlqvist, seksjonsoverlege dr. med, Urologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Hege Sagstuen Haugnes, overlege PhD, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø

Jan Oldenburg, overlege dr. med, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus

Anders Angelsen, prof./overlege dr. med. Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU / Avdeling for urologisk kirurgi, St. Olavs Hospital

Marianne Brydøy, overlege dr. med., Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Gruppen leverte 30. september 2013 utkast til oppdatering av retningslinjene. Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med forfatterne handlingsprogrammet i desember 2013.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 3. utgave (IS-2365)
03.09.15–14.04.2021

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for testikkelkreft innført. De tidligere forløpstidene i handlingsprogram for testikkelkreft ble i denne utgaven erstattet av de nye tidene i Pakkeforløp for testikkelkreft.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 4. utgave (IS-2983)
15.04.2021

Denne utgaven av Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft er utarbeidet av arbeidsgruppen for Nasjonalt handlingsprogram for testikkelkreft i samarbeid med SWENOTECA-gruppen.

Medlemmer av handlingsprogramarbeidgruppen som har utarbeidet denne versjonen av handlingsprogrammet:

 • Torgrim Tandstad, lege, PhD, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF (leder)
 • Hege Sagstuen Haugnes, lege, onkolog, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Dag Halvorsen, lege, urolog, Avdeling for urologi, St. Olavs Hospital HF
 • Ása Karlsdóttir, lege, onkolog, Kreftavdelingen, Helse Bergen HF, Haukeland universitets­sykehus
 • Carl W. Langberg, lege, PhD, onkolog, Kreftavdelingen, Oslo Universitetssykehus HF
 • Helene Francisca Stigter Negaard, lege, PhD, onkolog, Kreftavdelingen, Oslo Universitets­sykehus HF
 • Rolf Wahlqvist, lege, urolog, Avdeling for urologi, Oslo Universitetssykehus HF

I tillegg har følgende fagpersoner bidratt i arbeidet:

 • Signe Melsen Larsen, lege, urolog, Avdeling for urologi, Oslo Universitetssykehus HF
 • Bjarte Almås, lege, urolog, Avdeling for urologi, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
 • Olav Dahl, lege, PhD, onkolog, Kreftavdelingen, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og professor, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Erik Rud, lege, PhD, Avdeling for radiologi og nukleær­medisin, Oslo Universitetssykehus HF, når det gjelder delen om bildediagnostikk
 • Monika Eidem, lege, Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital HF, når det gjelder delen om radioterapi.

Habilitet

Alle gruppens medlemmer ble i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Ingen interessekonflikter ble oppgitt. Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile i forhold til utarbeiding av utkast til nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft.

Ressursmessige konsekvenser

Nye behandlingsmetoder mot kreft kan medføre økte kostnader, men kan også føre til reduserte kostander i andre deler av pasientbehandlingen. Anbefalingene i dette handlingsprogrammet kan derfor medføre omdisponering av ressurser i de regionale helseforetakene.

Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask. Det kan være behov for å endre retningslinjene fordi det er behandling som er «utdatert» eller at det er behov å starte en prosess med vurdering av aktuell ny og kostbar kreftbehandling.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres etter følgende prosess:

 • Norsk testikkelkreftgruppe melder fra til Helsedirektoratet om behov for å endre retningslinjene
 • Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet.
 • De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på www.helsedirektoratet.no

Siste faglige endring: 15. april 2021