Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Oversikt over kirurgiske tiltak ved diagnoser relatert til TMD

For enkelte spesifikke diagnoser av TMD kan kirurgisk behandling være aktuelt.

Generelt skal reversibel konservativ behandling skal være forsøkt før kirurgisk behandling vurderes. Smerter eller manglende respons på konservativ behandling er ikke alene indikasjon for kirurgisk behandling. Kirurgisk behandling kan likevel være aktuelt hos pasienter med sterkt redusert funksjon og smerter.

Kunnskapsoppsummering

Generelt er det vanskelig å designe gode kontrollerte studier for kirurgisk behandling av diagnoser relatert til TMD. Den vitenskapelige dokumentasjonen særlig for kirurgisk behandling ved leddskiveforskyvning er motstridende og av lav kvalitet, samt at det er få prospektive studier med langtidsoppfølging og sammenfallende inklusjonskriterier.

I 2013 ble det utført en kunnskapsoppsummering "Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon". Pasientene i studiene som ble vurdert var diagnostisert med intraartikulære TMD tilstander (diskusforskyvning med eller uten normalisering) og/eller degenerative kjeveleddsforandringer (artrose). Oppsummert rapporteres det at: "Forskjellene i effekt på smerte og gapeevne mellom kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder er små og sannsynligvis ikke klinisk relevante. Åpen kirurgi kan muligens ha noe bedre effekt på smerte, men usikker effekt på gapeevne, sammenliknet med ikke-kirurgisk behandling, men dokumentasjonen er av lav eller svært lav kvalitet, og det er vanskelig å konkludere."

Kirurgiske teknikker

Kirurgisk behandling utføres i spesialisthelsetjenesten av spesialist i maxillofacial kirurgi, eventuelt av spesialist i oral kirurgi. Aktuelle kirurgiske teknikker for TMD-relaterte diagnoser retningslinjen omfatter er nevnt under. Denne listen er ikke uttømmende og valg av kirurgisk teknikk gjøres på grunnlag av diagnose og faglige vurderinger, herunder funksjonelle og anatomiske forhold.

De fleste teknikkene gjøres ved åpen kirurgi i narkose. Kirurgiske inngrep innebærer en risiko for infeksjon, blødning og nerveskade. De nevnte teknikkene kan også gi bittforandring.

 • Eminektomi kan være aktuelt for pasienter med residiverende kjeveleddsluksasjon (kjeven "går ut av ledd"). Eminektomi innebærer fjerning av den artikulære eminens (fremre del av leddgropen) slik at leddhodet (kondylen) lettere glir tilbake i leddgropen. Alternativt kan man slå ned kinnbensbuen slik at den hindrer at kjeven går ut av ledd (LeClerc metoden)
 • Artroplastikk (osteoplastikk/"shaving") kan være aktuelt for pasienter med osteoartritt/-artrose med nedbrytning av brusk og dannelse av skarpe benkanter, i de tilfeller der nedbrytningen ikke er kommet så langt at det er nødvendig med kondylektomi. Leddskiven kan være intakt. Overflaten på leddhodet jevnes, løse bruskelementer og osteofytter fjernes.
 • Diskreplassering kan være aktuelt ved forskyvning av leddskive med normalisering. Ved replassering føres leddskiven tilbake på plass og forankres. Ved denne behandlingen er det en forutsetning at leddskiven er (relativt) intakt. Det er rapportert positive resultater med hensyn til smerte for denne typen behandling, men studiene har begrensinger med hensyn til indikasjon for behandling og manglende langtidsoppfølging med MR (magnetisk resonanstomografi). Det er ingen evidens for at tidlig behandling med replassering av leddskive er forebyggende for utvikling av degenerative forandringer (artrose).
 • Diskektomi kan være aktuelt ved forskyvning av leddskive. Ved diskektomi fjernes leddskiven ved åpen kirurgi i narkose. Langtidsstudier har vist positive resultater for funksjon og smerte for denne typen behandling. Diskektomi kan kombineres med samtidig interponat (eks. fett-transplantasjon eller temporalis fascielapp).
 • Modifisert vertikal ramusosteotomi kan være aktuelt ved forskyvning av leddskive. Teknikken er en modifikasjon av vertikal ramusosteotomi brukt ved ortognatisk kirurgi. Avstanden mellom leddhodet (kondylen) og leddgropen økes og kondylen reponeres inferiort og anteriort. Med denne teknikken er det en risiko for bittforandring og for at leddhodet dras framover av muskel (m. pterygoideus lateralis).

Referanser

 1. Abramowicz S, Dolwick MF. 20-Year Follow-Up Study of Disc Repositioning Surgery for Temporomandibular Joint Internal Derangement. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2010;68(2):239-242.
 2. Al-Baghdadi M, Durham J, Araujo-Soares V, Robalino S, Errington L, Steele J. TMJ Disc Displacement without Reduction Management: A Systematic Review. J Dent Res. 2014;93(7):37-51.
 3. Bjørnland T, Larheim TA. Discectomy of the temporomandibular joint: 3-year follow-up as a predictor of the 10-year outcome. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(1):55-60.
 4. Dimitroulis G. The interpositional dermis-fat graft in the management of temporomandibular joint ankylosis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004;33(8):755-760.
 5. Dimitroulis G, Trost N, Morrison W. The radiological fate of dermis-fat grafts in the human temporomandibular joint using magnetic resonance imaging. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(3):249-254.
 6. Dolwick MF. Temporomandibular joint surgery for internal derangement. 2007;51(1):195-208.
 7. Eriksson L, Westesson PL. Discectomy as an effective treatment for painful temporomandibular joint internal derangement: a 5-year clinical and radiographic follow-up. Journal of oral and maxillofacial surgery. 2010;59(7):750-758.
 8. Goizueta Adame CC, Muñoz-Guerra MJ. The posterior double pass suture in repositioning of the temporomandibular disc during arthroscopic surgery: a report of 16 cases. J CraniomaxillofacSurg. 2012;40(1):86-91.
 9. González-García R, Rodríguez-Campo FJ, Monje F, Sastre-Pérez J, Gil-Díez Usandizaga JL. Operative versus simple arthroscopic surgery for chronic closed lock of the temporomandibular joint: a clinical study of 344 arthroscopic procedures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(9):790-796.
 10. Hall HD, Navarro EZ, Gibbs SJ. One- and three-year prospective outcome study of modified condylotomy for treatment of reducing disc displacement. J Oral Maxillofac Surg. 2000;58(1):7-17.
 11. Holmlund AB, Gynther G, Axelsson S. Diskectomy in treatment of internal derangement of the temporomandibular joint. Follow-up at 1, 3, and 5 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1993;76(3):266-271.
 12. Li H, Cai X, Yang C, Wang S, Huang L. Ruptured disc after arthroscopic repositioning in the temporomandibular joint: a retrospective magnetic resonance imaging study. Br J Oral Maxillofac Surg. 2014;52:545-550.
 13. Liddell A, Perez DE. Temporomandibular joint dislocation. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015;27(1):125-136.
 14. Loveless TP, Bjørnland T, Dodson TB, Keith DA. Efficacy of temporomandibular joint ankylosis surgical treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(6):1276-1282.
 15. Murakami K, Segami N, Okamoto M, Yamamura I, Takahashi K, Tsuboi Y. Outcome of arthroscopic surgery for internal derangement of the temporomandibular joint: long-term results covering 10 years. J Craniomaxillofac Surg. 2000;28(5):264-271.
 16. Myrhaug H. A surgical technique for treatment of habitual luxation of the TMJ. (Application in an instance of induraten TMJ luxation). Quintessence international. 1972;3(7):9-12.
 17. Reston JT, Turkelson CM. Meta-analysis of surgical treatments for temporomandibular articular disorders. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(1):3-10.
 18. Strøm V, Dalsbø TK, Lund Håheim L, Kirkhei I, Reinar LM. Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret. 2013;2. ISBN 978-82-8121-515-3 ISSN 1890-1298.
 19. Undt G, Murakami K, Rasse M, Ewers R. Open versus arthroscopic surgery for internal derangement of the temporomandibular joint: a retrospective study comparing two centres' results using the Jaw Pain and Function Questionnaire. Journal of cranio-maxillo-facial surgery. 2006;34(4):234-241.
 20. Wang BL, Yang C, Cai XY, Chen MJ, Zhang SY, Fang B, Yun B. Malocclusion as a common occurrence in temporomandibular joint arthroscopic disc repositioning: outcomes at 49 days after surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(6):1587-93.
 21. Yang C, Cai XY, Chen MJ, Zhang SY. New arthroscopic disc repositioning and suturing technique for treating an anteriorly displaced disc of the temporomandibular joint: part I--technique introduction. Int J Oral Maxillofac. 2012;41(9):1058-1063.
 22. Yura S. Natural course of acute closed lock of the temporomandibular joint. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2012;50(7):646-649.
 23. Zhu Y, Zheng C, Deng Y, Wang Y. Arthroscopic surgery for treatment of anterior displacement of the disc without reduction of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012;50(2):144-148.

Siste faglige endring: 21. november 2016