Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Patologi – Biopsibesvarelse

Generelt

En biopsibesvarelse skal, så langt det er mulig, svare på følgende:

  1. Foreligger det et infiltrerende karsinom eller bare dysplasi (intraepitelial neoplasi)
  2. Dersom det foreligger dysplasi, er denne lavgradig eller høygradig
  3. Dersom det foreligger et infiltrerende karsinom, er dette plateepitelkarsinom, adenokarsinom eller evt. annen tumor

Dersom det morfologisk er vanskelig å avgjøre hva slags tumor som foreligger, bør det gjøres immunhistokjemisk undersøkelse (eks. CK5/6 og p40 for å påvise plateepiteldifferensiering).

Platepitelkarsinom

Plateepitelkarsinomer i spiserøret utvikles via lavgradig og høygradig dysplasi (intraepitelial neoplasi) (International Agency for Research on Cancer, 2019).

Adenokarsinom

De fleste adenokarsinomer i spiserøret utvikles fra Barretts øsofagus (intestinal metaplasi), via lavgradig og høygradig dysplasi (intraepitelial neoplasi) (International Agency for Research on Cancer, 2019). Begrepet uviss dysplasi kan benyttes ved lett cellulær og/eller arkitektonisk irregularitet som ikke tilfredsstiller kravene til dysplasi, ved betennelse og ulcerasjon, dersom biopsimaterialet ikke er optimalt og dersom de cellulære forandringer ikke når overflateepitelet.

Ved Barretts øsofagus er muskularis mukosa ofte fortykket og oppsplittet. Dersom tumor infiltrerer i, men ikke gjennom muskularis mukosa, oppfattes dette som et intramukosalt karsinom.

Adenokarsinomer i spiserøret skal alltid undersøkes mhp. HER-2, primært ved immunhisto­kjemisk undersøkelse (Hofmann et al., 2008).

Immunhistokjemisk

HER-2 (Bosman, Carneiro, Hruban, & Theise, 2010)

0 – +1

Negativ

+2

Usikker, gjør in situ hybridisering (FISH eller SISH)

+3

Positiv

Etter forespørsel fra kliniker kan tumor undersøkes mhp. MSI/MMR, EBV (in situ hybridisering) og PD-L1 (immunhistokjemi). Ved PD-L1 testing av karsinomer i øsofagus benyttes «Combined Positive Score» (CPS)  (Agilent Technologies, 2019) dersom det foreligger adenokarsinom eller plateepitelkarsinom. Ved plateepitelkarsinom benyttes i tillegg «Tumor Proportion Score» (TPS).

Disse beregnes på følgende måte:

Spiserørskreft - Antall PD-L1 positive celler.png
Spiserørskreft - Antall PD-L1 positive viable tumorceller.png

Selv om resultatet av utregningen av CPS kan overskride 100, er maksimal score definert som CPS 100. Vedrørende rapportering med TPS, finnes på nåværende tidspunkt ingen kjente retningslinjer for hvordan denne skal beregnes på øsofagealt PEK, og inntil videre beregnes og rapporteres denne på samme måte som for lungekarsinomer (Agilent Technologies, 2018)

Siste faglige endring: 28. juni 2022