Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. Organisering av sarkomomsorgen

Universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har etablert hvert sitt sarkomsenter som utreder og behandler de fleste pasientene i sin region. Kirurgi ved bensarkom er sentralisert til Bergen og Oslo ved Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom.

Multidisiplinært team (MDT)

Alle sarkomsentrene har etablert et eget multidisiplinært team (MDT) for sarkom.Det utnevnes en klinisk leder som har det faglige behandlingsansvaret, og dette ansvaret  bør nedfelles i klinikerens arbeidsinstruks. Lederen bør være et aktivt medlem av kjerneteamet.

Et sarkom MDT bør ha et kjerneteam bestående av:

  • Kirurger/ortopeder og onkologer som har sin kliniske virksomhet hovedsakelig innen sarkombehandling.
  • Radiologer, nukleærmedisinere og patologer med spisskompetanse i sarkomutredning.
  • Pediatrisk onkolog med erfaring innen behandling av svulster i ben og bløtvev.

Hvert MDT bør etablere fast samarbeid med andre kliniske spesialiteter (thorakskirurger, nevrokirurger, ØNH kirurger, kontaktpersoner for partikkelbestråling) som tilkalles til MDT-møter ved behov. Det bør være minst 2–3 leger med spesialkompetanse innen hvert fagområde.

Et sarkom MDT bør ha en formell organisering, og den daglige virksomheten og ekstern/intern service bør ivaretas av en fast koordinator. Sarkom MDT bør ha regelmessige møter til faste tider, minst ukentlig. Alle pasienter med sarkom eller mesenkymale svulster med usikkert malignitetspotensiale der multidisiplinær behandling kan være aktuelt, eller diagnosen er usikker, bør diskuteres på sarkom MDT. Beslutning om tiltak bør baseres på anbefalinger fra MDT, og i samråd med pasienten. MDT-anbefalingene og endelig beslutning skal dokumenteres i journal, og det bør fremgå tydelig fra journalnotat at behandlingsplan er basert på MDT-anbefalingene.

Pasientene bør hospitaliseres i faste enheter der personell og støttepersonell har erfaring og kapasitet til å håndtere denne pasientgruppens spesielle utfordringer.

Norsk sarkomgruppe

Norsk sarkomgruppe er et tverrfaglig forum for fagpersoner som jobber med sarkompasienter. Gruppen består av ortopeder, gastrokirurger, gynekologer, onkologer, radiologer, nukleærmedisinere, patologer, fysioterapeuter, sykepleiere og assosierte medlemmer med forskjellige spesialiteter i alle helseregioner som deltar i utredning, behandling og rehabilitering av sarkompasienter.

Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Kirurgi ved bensarkom er sentralisert til Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus ved Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom. De leverer årlige rapporteringer via RHFene til Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom som gir landsdekkende veiledning, informasjon og forskningsstøtte. Kompetansetjenesten leverer årsrapporter via Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Siste faglige endring: 28. februar 2022