Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Innledning

Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet, og likeverdig over hele landet.

Dette handlingsprogrammet omhandler kreft i bukspyttkjertelen, pancreaskreft, og med det menes (duktalt) adenokarsinom i pancreas.

Fordi symptomer og funn, utredning og mye av behandlingen er den samme for flere andre typer svulster (for eksempel distalt kolangiokarsinom, duodenalcancer og cancer i ampulla Vateri) som er lokalisert periampullært i relasjon til caput pancreatis, finner vi det riktig å omtale også disse svulstene i denne sammenhengen.

Nevro-endokrine svulster (NET) i pancreas og andre sjeldnere svulsttyper drøftes ikke nærmere i dette handlingsprogrammet. NET omtales i et eget nasjonalt handlingsprogram for nevroendokrine svulster som samlet gruppe.

Endringer i tidligere utgaver av handlingsprogrammet

I 2. utgave er et kapittel om forløpstider  tatt inn i handlingsprogrammet. Disse forløpstidene gjelder for alle kreftsykdommer. Ved en inkurie var ikke dette kapittelet med i 1. publiserte utgave av handlingsprogrammet. Ellers er det ingen forskjeller i 1. og 2. utgave av handlingsprogrammet.

I 3. utgave av handlingsprogrammet (høsten 2016) er det satt inn en beskrivelse av «borderline-resectable» pancreaskreft, der vi har tatt stilling til den definisjonen (det finnes flere brukt internasjonalt) vi anser er mest hensiktsmessig å bruke i vår praksis i Norge. En rekke litteraturreferanser er oppdatert. Kapittelet om patologi er til dels helt omskrevet, og praktiske kliniske anbefalinger er tydeliggjort. Mal for rapportering av patologibeskrivelse er oppdatert.

I 4. og 5. utgave av handlingsprogrammet (publisert mars 2017 og april 2017) er en rekke litteratur­referanser oppdatert. Kapittelet om patologi er til dels helt omskrevet, og praktiske kliniske anbefalinger er tydeliggjort. Mal for rapportering av patologibeskrivelse er oppdatert. I tillegg er kapittelet om cystiske pancreaslesjoner fjernet, som i mange sammenhenger kan være en diagnostisk og terapeutisk utfordring. Denne kliniske problem­stillingen krever en ny gjennomgang for å kunne være nyttig i daglig klinisk praksis. En veiledning omkring denne problemstillingen står seg best i form av et eget dokument, noe som går utover det mandatet for denne oppdateringsgruppen. Forskjell i 4. og 5. utgave er kun at én referanse er lagt til som ikke var i 4. utgave mars 2017.

Endringer i 6. utgave av handlingsprogrammet

Klassifikasjon av og anbefalte behandlingssekvenser for  pancreaskreft i henhold til anatomiske og radiologiske definisjoner (resektabel, borderline resektabel, lokalavansert/primært ikke-resektabel, metastastisk) er tydeligere spesifisert i 6. utgave (Figur 10). Anbefalt adjuvant  kjemoterapi etter reseksjon med kurativ intensjon er oppdatert i henhold til resultater fra nye randomiserte studier. Kapittelet «Risikofaktorer» er utdypet i forhold til arvelig disposjon for pancreakreft og råd om eventuell genetisk veiledning og testing ved påvist pancreaskreft. TNM klassifikasjon er oppdatert. «Forslag til mal for strukturert radiologi rapport av adenokarsinom i pancreas» er lagt til (addendum 13.1). «Forslag til mal for strukturert patologi rapport ved adenokarsinom etter pancreasreseksjon» er oppdatert (addendum 13.2). En rekke litteraturreferanser er oppdatert. NGICG-HPB publiserte i januar 2019 dokumentet «Retningslinjer for utredning, behandling og kontroll av cystiske pancreaslesjoner» (NGICG-HPB, 2019) og dette kapittelet er utelatt fra og med 4. utgave av handlingsprogrammet.

Siste faglige endring: 05. juli 2021