Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1.9. Sykehjem uten palliativ enhet

Oppgaver

Legge til rette for og gi god symptomlindring og god terminal pleie og omsorg for alle pasientene i sykehjemmet.

Klinisk tilbud

  • Alle sykehjem skal beherske grunnleggende palliasjon (se kap. Innledning)
  • Alle sykehjem bør utarbeide og kvalitetssikre prosedyrer for smerte- og symptomlindring og terminal pleie

Organisering og personale

  • Minst en sykepleier fra sykehjemmet bør være med i nettverket av ressurssykepleiere i foretaket
  • Sykehjemslegen bør ha god kompetanse i palliasjon, tilsvarende nivå B (se Vedlegg 2)
  • Legetjenestene bør organiseres slik at bruk av legevaktlege begrenses til et minimum
  • Sykehjemmet skal ha tilgang til andre relevante faggrupper, minimum prest og fysioterapeut
  • Det bør legges til rette for god kontakt med og mulighet for råd og veiledning fra enheter med spesialkompetanse i palliasjon: Palliativ enhet i nærliggende sykehjem og/eller palliativt senter i det lokale helseforetaket.

Lokaler og utstyr

  • Enerom for terminal pleie
  • Fasiliteter for pårørende
  • Samtalerom

Øremerkede palliative senger i sykehjem

I små kommuner kan en egen palliativ sykehjemsenhet være uhensiktsmessig og vanskelig å gjennomføre. Et alternativ kan være å øremerke en eller et par sykehjemssenger for palliativ behandling og benytte disse etter behov. Senger øremerket for palliasjon kan være en motiverende organisering som gir økt fokus på fagfeltet, er kompetansegenererende og har positive ringvirkninger for sykehjemmet som helhet.

Palliative senger i sykehjem krever tilfredsstillende lokaliteter (skjerming, mulighet for overnatting for pårørende) og tilstrekkelig kompetanse hos personalet til å gi god grunnleggende palliasjon. Minst en sykepleier bør ha videreutdanning i kreftsykepleie eller palliativ omsorg. Sykehjemmet skal ha tilgang til andre relevante faggrupper, minimum prest og fysioterapeut. Samarbeid med palliativt senter i det lokale helseforetaket og med regionalt palliativt senter er nødvendig.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019