Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1.2. Onkologiske avdelinger

Oppgaver

Palliasjon er en stor del av virksomheten ved en kreftavdeling. Avdelingen skal gi god smerte- og symptomlindring, og har et særlig ansvar for tumorrettet behandling til palliative pasienter.

Klinisk tilbud

Avdelingen skal beherske grunnleggende palliasjon (se kap. Innledning). Utover dette står tre modaliteter sentralt:

1. Medikamentell smerte- og symptomlindring

 • Kunnskapene bør være så gode at man kan tilby de fleste pasientene optimal symptomlindring.
 • Det er imidlertid viktig at pasienter som trenger henvisning videre, fort blir identifisert og henvisning effektuert.

2. Strålebehandling

Palliativ strålebehandling er spesielt viktig ved følgende tilstander:

 • Smerter pga skjelettmetastaser eller innvekst i nerveplexus. God smertelindring vil kunne oppnås i 50-80 % av tilfellene.
 • Symptomgivende hjernemetastaser
 • Truende tverrsnittslesjon(er) pga. metastaser til columna
 • Blødning fra urinveiene
 • Hemoptyse, dyspné og hoste pga. svulster sentralt i luftveiene
 • Plagsomme hud- og lymfeknutemetastaser

3. Medikamentell tumorrettet behandling

 • Palliativ kjemoterapi og beslektede terapiformer utgjør en sentral del av behandlingsarmamentariet ved en onkologisk avdeling.
 • Bedring av pasientens livskvalitet skal være målet for behandlingen.
 • Redusert tumorbyrde pga. kjemoterapieffekt vil ofte føre til reduksjon av symptomer eller utsettelse av tidspunkt for at symptomer oppstår.
 • Det onkologiske miljøet har et ansvar for at effektiv kjemoterapi benyttes.
 • Miljøet har også et stort ansvar for at kjemoterapi ikke benyttes når den er ineffektiv, eller når forventningen om effekt er meget lav.
 • Påført toksisitet som følge av ineffektiv kjemoterapi er ikke akseptabel.

Organisering

 • Onkologisk avdeling skal ha organisert samarbeid med sykehusets palliative senter. Samarbeidet skal omfatte både FOU og klinisk virksomhet. Det skal være en definert ansvarsfordeling ved håndtering av felles pasienter.
 • Avdelingen (postene) skal ha ressurssykepleiere som er med i kompetanse-nettverket i foretaksområdet.
 • Videre- og etterutdanning for de ansatte må prioriteres.
 • Personalet skal ha tilbud om veiledning.

Personale

 • Legene skal ha god kompetanse i palliasjon (minimum nivå B, se Vedlegg 2).
 • Avdelingen bør ha høy andel kreftsykepleiere, med god kompetanse i palliasjon.
 • Avdelingen skal ha tilknyttet fysioterapeut, prest og sosionom.
 • Avdelingen bør ha fast samarbeid med ernæringsfysiolog og psykolog, ev. psykiater.

Lokaler og utstyr

 • Enerom for alvorlig syke pasienter og terminal pleie
 • Fasiliteter for pårørende, med mulighet for overnatting
 • Samtalerom

Siste faglige endring: 14. oktober 2019