Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.9. Legemiddelinformasjon, refusjon over blå resept

Refusjon over blå resept for utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Legemidler

Forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptforskriften § 2)

Mange legemidler går automatisk på blå resept (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)) med forhåndsgodkjent refusjon (§ 2). Legemidler på blå resept er knyttet opp mot refusjonskoder, det kan i tillegg være knyttet vilkår til behandlingen for at legemidlet skal bli refundert på blå resept. Det er legens ansvar at vilkårene er oppfylte. Informasjon om forhåndsgodkjent refusjon finnes i Legemiddelverkets legemiddelsøk og i Felleskatalogens nettversjon (se nettreferanser i tabell 3.1 i kapittel Støtte til reiseutgifter og andre ordninger).

Mange legemidler er flyttet fra blåreseptordningen og blir nå finansierte av helseforetakene, H-resept (Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus). Pasientene betaler ikke egenandel for H-reseptlegemidler.

§ 2 ‑90 Refusjon ved palliativ behandling i livets sluttfase.

Blåreseptforskriften § 2 refusjonskode -90 omfatter palliativ behandling i livets sluttfase, uavhengig av diagnose (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)). Livets sluttfase er i denne sammenheng definert (av Direktoratet for medisinske produkter) til å være når kurativ behandling som mål er avsluttet eller umulig. Det generelle kravet om at det skal være behov for legemiddelet i minst tre måneder gjelder ikke ved refusjon på § 2 -90.

Alle leger kan rekvirere legemiddel på blå resept på § 2 -90, det er som regel ikke krav til spesialistkompetanse for refusjon etter denne refusjonskoden. Pasientene betaler ikke egenandel for legemiddel som blir dekket på blå resept under § 2 -90.

Legemidler i følgende legemiddelgrupper har forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 -90:

 • Paracetamol
 • NSAIDs
 • Opioider
 • Kortikosteroider
 • Antidepressiva mot smerter
 • Antiepileptika mot smerter
 • Muskelrelakserende midler
 • Apotekframstilte, vanedannende legemidler
 • Innhold i smertekassetter
 • Hostestillende og slimløsende midler
 • Søvnfremkallende og roende midler
 • Kortikosteroider
 • Kvalmestillende midler
 • Avførende og stoppende midler
 • Antiinfektiva
 • Protonpumpehemmere, saltsyresekresjonshemmende midler
 • Oktreotid
 • Lavmolekylært heparin

I tillegg blir noen legemidler, utenom gruppene over, dekket, bl.a. glykopyrron, butylskopolamin, ketamin og noen antihistaminer.

Bemerk at ikke alle preparater i gruppene over går automatisk på blå resept!

Hvilke preparater som har refusjon, kan sjekkes ut i Legemiddelverkets legemiddelsøk og i Felleskatalogens nettversjon ved å trykke «T» i preparatteksten.

Det gjelder dessuten egne refusjonsregler for apotekframstilte legemidler og legemidler som brukes i smertekasetter. Oversikt over virkestoffer med forhåndsgodkjent refusjon og informasjon om refusjonsvilkår finnes på følgende nettside hos Legemiddelverket:  https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Refusjon%20diverse/Refusjon%20Virkestoff%20Magistrelle.pdf

Stønad etter individuell søknad (blåreseptforskriften § 3)

For legemidler som ikke har forhåndsgodkjent refusjon, kan legen søke Helfo om individuell stønad på vegne av pasienten: Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler, skjema Helfo 05-14.05. Utfyllt søknad gir rett til takst H1.

Det ble gjort omfattende endringer i regelverket for søknad om stønad ved årsskiftet 2017–2018. Søknadene skal vurderes utfra tilstandens alvorlighet, nytte av behandlingen og ressursbruk. Det er legen som må dokumentere dette, i de fleste tilfeller må søknaden komme fra spesialist.

For utvalgte legemidler er søknadsprosessen forenklet, med fastlagte retningslinjer (se https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten).

Utfyllende informasjon om stønad etter individuell søknad finnes i rundskrivet til blåreseptforskriften. Pasienten betaler ikke egenandel dersom vedtaket blir gjort på refusjonskode -90 eller andre koder som fritar for betaling av egenandel.

Næringsmidler

Sykdom som hindrer tilførsel av vanlig mat eller opptak av viktige næringsstoff, gir grunnlag for stønad til næringsmidler på blå resept (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)). Pasienter med kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører at næringsmidler er nødvendig, får dette dekket på blåresept.

Både blå resept og søknadsskjema til HELFO må fylles ut av lege på skjema HELFO 05.14.10 (pdf).Utfylt søknad gir rett til takst H1.

Det er, i utgangspunktet, kun næringsmidler på Helfos produkt- og prisliste som blir refundert. Pasienten betaler vanlig egenandel inntil frikort er oppnådd. Parenteral ernæring er klassifisert som legemiddel, søknadsskjema for legemidler må brukes for å få dette dekket på blå resept. Mer informasjon om næringsmidler på blåresept finner du på helfo.no..

Forbruksmateriell til bruk ved sondeernæring og parenteral ernæring dekkes av det regionale helseforetaket. Se www.behandlingshjelpemidler.no

Medisinsk forbruksmateriell

Medisinsk forbruksmateriell dekkes over blåreseptordningen (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)) § 5, med til sammen 14 punkt, de mest sentrale punktene er:

§ 5 pkt. 1: Bleier og annet utstyr ved inkontinens
§ 5 pkt. 2: Kateter og anna utstyr ved urinretensjon
§ 5 pkt. 5: Stomiutstyr til stomiar frå urinvegar og tarm
§ 5 pkt. 14: Måle- og administrasjonsutstyr

  • Målebeger og sprøyter som blir brukt til medisinering gjennom munnen
  • Sprøyter og kanyler som blir brukt til å sette legemiddel subkutant eller intramuskulært
  • Utstyr til ernæring og til sc-/iv/epidural-behandling (butterfly, subkutan infusjonskanyle) dekkes ikke, se Behandlingshjelpemidler under.

Det er bare forbruksmateriell som er oppført i Helfos produkt- og prislister (tabell 3.1, Støtte til reiseutgifter og andre ordninger) som dekkes på blå resept, pasienten betaler vanlig egenandel inntil frikort er oppnådd.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019