Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.11. Støtte til reiseutgifter og andre ordninger

Pasientreiser

Mange pasienter trenger transport til lege, fysioterapeut og sykehus. Som hovedregel gis det dekning for billigste reisemåte med rutegående transport til nærmeste sted der helsetjenesten kan gis. Hvis pasienten har behov for annen transport, f.eks. egen bil eller drosje, må pasienten få en rekvisisjon som bekrefter at helsetilstanden gjør det nødvendig med transport som tilsier økte kostnader (Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)).

Hvis pasienten benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, kreves det en høyere egenandel for reise mellom hjemstedet og behandlingsstedet. Transportkostnaden ved fritt sykehusvalg går ikke inn under egenandelskort 1.

Reiser for pårørende

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise til en pasient som har livstruende sykdom, har omsorg for barn under 14 år og ikke makter å reise hjem. Det er forutsatt at behandlingen varer minst to uker og at det foreligger uttalelse fra behandlende lege. Reisen dekkes etter samme regler som for pasientreiser. Dekningen er begrenset til én reise per uke (Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)).

Reiseutgifter ved permisjon

Ved livstruende sykdom har pasienten rett til å få dekket reiseutgifter ved permisjon fra sykehusoppholdet. Det må foreligge en bekreftelse fra behandlende lege på at pasienten lider av livstruende sykdom (Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)).

Grunnstønad

Formålet med grunnstønad er å kompensere for visse ekstra utgifter pga sykdom. Sykdommen må være varig eller ha en varighet på minst 2–3 år. Utgiftene som søkes dekket, må falle inn under følgende områder:

  • Transport, herunder drift av pasientens bil (aldersgrense for pasient 70 år)
  • Teksttelefon og i særlige tilfeller telefon (økonomiske vilkår)
  • Drift av tekniske hjelpemidler
  • Slitasje på klær og sengetøy
  • Bruk av protese og lignende
  • Fordyret kosthold (streng vurdering av dietter, kun i forbindelse med cøliaki o.l.)
  • Førerhund

Ekstrautgiftene må minst tilsvare sats 1 for grunnstønad og må dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Satser for grunnstønad per måned (2019):

sats 1: kr 686, sats 2: kr 1047, sats 3: kr 1372, sats 4: kr 2021, sats 5: kr 2739, sats 6: kr 3421

Kommunale og fylkeskommunale ordninger

Kommunen og Fylkeskommunen har ansvar for å tilby tjenester og velferdsordninger som skal tilrettelegge for at innbyggerne kan leve et mest mulig selvstendig liv på tross av sykdom og funksjonsnedsettelse. Tjenester brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgsstønad, TT-kort og parkeringsordning for funksjonshemmede er eksempler på dette.

NAV – sosiale tjenester: NAV-sosiale tjenester gir råd, veiledning og behovsprøvd økonomisk bistand for personer som på grunn av økonomiske forhold ikke har mulighet til å betale f.eks. egenandeler for helsetjenester.

Utgifter som ikke dekkes av andre ordninger

Legater: En kan søke om økonomisk støtte gjennom ulike legater. Pasienter som har en kreftdiagnose kan søke om økonomisk støtte fra Kreftforeningen. Søknadsskjema kan sendes elektronisk eller skrives ut fra Kreftforeningen sin nettside (Se tabell under).

Tabell 3.1

Nettsider om ytelser, refusjonsordninger og rettigheter

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

www.nav.no

Helseøkonomiforvaltning for helseaktører

www.helfo.no

Direktoratet for medisinske produkter

www.legemiddelverket.no

Medisinsk forbruksmateriell

www.behandlingshjelpemidler.no

Norges lover

www.lovdata.no

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling/legemiddelinformasjon

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/legemiddelinformasjon

Legemiddelsøk

www.legemiddelsok.no

Helseinformasjon for privatpersoner

www.helsenorge.no

Kreftforeningen

www.kreftforeningen.no

Felleskatalogens nettversjon

www.felleskatalogen.no

 

Siste faglige endring: 14. oktober 2019