Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Medikamentell behandling og prognostiske risikofaktorer

Behandling av tidligere ubehandlede pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom baseres på en helhet­lig vurdering av pasienten. Sykdomsutbredelse (tumorvolum samt lokalisasjon), symp­tomer, alder, komorbiditet, pasientens ønske og behandlingsmål bør sammen med risikogruppe danne grunnlag for behandlingsstrategi og medikamentvalg. Pasienter bør vurderes for inklusjon i kliniske studier der det er mulig.

Behandling av pasienter med metastatisk nyrecellekarsinom baserer seg på inndeling av pasientene i prognostiske risikogrupper.

IMDC-modellen (mdcalc.com) er den mest brukte. IMDC kriteriene integrerer 6 ulike kliniske og biokjemiske faktorer som deler pasientene inn i god, intermediær og dårlig risikogruppe. Inndelingen ble utviklet i TKI-æraen, men i fravær av immunterapi-spesifikke kriterier er samme inndeling brukt i kliniske studier med immunterapikombinasjoner. De har derfor blitt veiledende for behandlingsvalg.

Tabell 9.1: IMDC risikogrupper
Risikofaktorer
Tid fra diagnose til start av behandling < 1 år
Karnofsky < 80 % Anemi (< nedre normalområde)
Hyperkalsemi (> øvre normalområde)
Neutrofile (> øvre normalområde)
rombocytter (> øvre normalområde)
 Median OS (måneder)
RisikokategoriAntall risikofaktorerFørste linjeAndre linje
Lav risikoIngen risikofaktorer43,235,3
lntermediær risiko1–2 risikofaktorer22,516,6
Høy risiko≥3 risikofaktorer7,85,4

Tallene for median OS er basert på behandling med TKI; disse er forbedret etter innføring av nyere behandling (Escudier et al., 2019; Heng et al., 2009; Ko et al., 2015).

Siste faglige endring: 24. april 2023