Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Behandlingsvalg første linje

De alternative kombinasjonsregimene er aldri direkte sammenlignet i studier. Selv om alle studiene har kontrollarm med sunitinib, bør direkte sammenligning av effektparametre gjøres med forsiktighet.

Høyest responsrate er vist i studier som kombinerer TKI og immunterapi, og bør tas med i vurdering hos pasienter med aggressiv og symptomgivende sykdom.

For dobbel immunterapi foreligger det dokumentasjon på at pasienter med komplett respons/​nær komplett respons, har vedvarende respons etter seponering av behandling. Det er uavklart om dette også gjelder for immunterapi/TKI-kombinasjonen.

Hos pasienter med kontraindikasjoner mot immunterapi, er TKI monoterapi fortsatt et alter­nativ. Kombinasjonen lenvatinib/everolimus har vist bedre PFS sammenlignet med sunitinib monoterapi ved førstelinje behandling, men OS-data var ikke signifikante. Også for kabozan­tinib er det vist PFS gevinst for intermediær og dårlig risikogruppe, men ingen OS gevinst. Behandling med kabozantinib er per 2022 ikke godkjent i Beslutningsforum for nye metoder, og er av den grunn ikke inkludert i anbefalingene under.

Med mindre det fins særlige medisinske grunner, vil gjeldende Lis anbud være førende for behandlingsvalg.

Figur 9.2: Behandlingsanbefalinger første linje
Figur 9.2: Behandlingsanbefalinger første linje

Siste faglige endring: 24. april 2023