Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Peptid reseptor radionuklide terapi (PRRT)

Pasienter som har påvist svulster med høyt SSTR uttrykk kan behandles med målrettet radio­nuklidterapi hvor readionukliden er bundet til en somatostatinanalog med høy spesifikk binding til SSTR. I Norge benyttes beta-emitteren Lutetium-177 bundet til somatostatin­analogen Tyr3-oktreotate via chelatoren DOTA (177Lu-DOTATATE). 177Lu-DOTATATE har særlig høy affinitet for SSTR subtype 2, 6–9 ganger høyere enn 68Ga-DOTATOC. 177Lu-DOTATATE internaliseres i cellene og gir høy lokal stråledose med liten stråleffekt på omliggende friskt vev. Standard behandling består i 4 behandlinger hver med 7,4 GBq 177Lu-DOTATATE med ca. 8 ukers mellomrom. I forbindelse med infusjonen av 177Lu-DOTATATE gis aminosyreinfusjon med positivt ladete aminosyrer (arginin og lysin) for å redusere stråledosen til nyrene. Før behandling skal behandling med langtidsvirkende somatostatinanaloger være seponert i minimum 4 uker.

En fordel med Lutetium-177 er også en liten andel gammaemisjon, slik at man kan avbilde med gammakamera etter terapi og dermed foreta dosimetriske målinger.

(Kwekkeboom et al., 2005). PRRT er andre eller tredjelinjebehandling. Av behandlede pasienter har ca. 80 % effekt ved at sykdomsveksten stopper eller at svulstene blir mindre. PRRT er best dokumentert ved NET G1 og G2 (Brabander et al., 2017; J. Strosberg et al., 2017). Progresjonsfri overlevelse er 26 mnd (J. Strosberg et al., 2017). Det er også vist at NET G3 og NEC Ki67 < 55 % kan ha nytte av PRRT (Carlsen et al., 2019). PRRT behandlingen gis nå i Oslo (OUS), Bergen (Haukeland), Tromsø (UNN) og snart i Trondheim (St. Olav).

Behandlingen forutsetter kraftig økt tetthet av SSTR vist ved 68Ga-DOTATOC PET og kan vurderes dersom:

 • Svulsten/svulstene ikke kan fjernes kirurgisk
 • Inoperabel sykdom med progresjon tross standard første- ev. annenlinjebehandling
 • Intraktable endokrine symptomer

Krav til behandling:

 • Pasienten har generelt god allmenntilstand
 • God nyrefunksjon (GFR>40 ml/min/1,73m2)
 • God benmargsfunksjon
 • God leverfunksjon
 • Pasienten er selvhjulpen

Kvalme som oppstår under aminosyreinfusjon er vanlig. En blanding av arginin og lysin (Rollemans løsning) er å foretrekke fremfor generelle aminosyreblandinger pga. betydelig mindre kvalme. Andre bivirkninger er redusert nyrefunksjon og benmargsdepresjon som vanligvis er reversibel. En sjelden gang sees myelodysplastisk syndrom, leukemi (hos 1–2 % av behandlede), lever og nyresvikt (Bodei et al., 2015).

Beslutninger i Beslutningsforum for Nye metoder

​Beslutningsforum tok 27.08.2018 følgende beslutning (ID2016_065):

 1. Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177 Lutetium (Lutathera®) kan innføres i Norge som behandlingsmetode for nevroendokrine svulster.
 2. Helseregionene skal i felleskap gjennomgå hvordan et slikt tilbud kan organiseres etter initiativ fra fagdirektørene i RHF-ene.
 3. Tilråding om organisering av behandlingstilbudet skal forelegges AD-ene i RHF-ene for beslutning.

Anbefalinger:

 • Behandling med 177Lu-DOTATATE (Lutathera®) kan tilbys som 2. eller 3. linjebehandling til pasienter med NEN med høy tetthet av SSTR subtype 2 visualisert ved 68Ga-DOTATOC PET. (B)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020