Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Patologi

Meningeomene utgjør den klart største gruppen av svulster i hjernehinnene. Disse antas å utgå fra meningoteliale (araknoidale) celler og er vanligvis tilheftet den indre overflaten av dura. Meningeomene kan deles i en rekke subtyper basert på det mikroskopiske bildet og de klassifi­seres i henhold til Verdens helseorganisasjons (WHOs) skjema. WHOs klassifikasjon er basert på gradering og skiller mellom meningeomer CNS WHO grad 1 (tidligere kalt benigne), CNS WHO grad 2 (tidligere kalt atypiske) og CNS WHO grad 3 (tidligere kalt maligne). Selv om grad av reseksjon kanskje er den største kliniske prediktoren for residiv, kan meningeomer residivere selv etter komplett eksisjon. Residivraten er betydelig høyere for meningeomer CNS WHO grad 2 (29-52%) og 3 (50-94%) enn for meningeomer CNS WHO grad 1 (7-25%). Gradering av meningeomer gjøres basert på morfologiske trekk og i noen tilfeller også på bakgrunn av molekylærpatologiske undersøkelser. Alle grad 2 og 3 meningeomer undersøkes for TERT-mutasjon og CDKN2A-status, mens man ved grad 1 meningeomer gjør dette i tilfeller hvor man har uvanlige histopatologiske funn eller uvanlig klinisk utvikling. De fleste meningeomer vil falle inn under grad 1, mens enkelte histologiske subtyper (chordoid meningeom og klarcellet meningeom) automatisk faller inn under grad 2. Rhabdoid og papillær subtype falt tidligere automatisk inn under grad 3 meningeomer, men den nye WHO-klassifikasjonen antyder at disse skal graderes på lik linje med andre subtyper.

NS WHO grad 1

Godartede meningeomer (CNS WHO grad 1) er delt inn i en rekke undertyper hvor ingen av kriteriene for en høyere grad lesjon basert på morfologiske og molekylære kriterier er til stede.

CNS WHO grad 2

Meningeomer CNS WHO grad 2 viser per definisjon innvekst i hjernevev og/eller fremviser 4-19 mitoser på 10 synsfelt (à 1,6 mm2 eller totalt 12,5 mm2) ved høy forstørrelse. Uavhengig av dette, er tre av følgende funn nok for å diagnostisere meningeom CNS WHO grad 2: Tumornekrose, høy celletetthet, høy kjerne-cytoplasma-ratio, prominente nukleoli og tap av meningeotelialt vekstmønster (såkalt «sheeting»). 

CNS WHO grad 3

Meningeomer CNS WHO grad 3 har per definisjon 20 eller flere mitoser på 10 synsfelt (à 1,6 mm2 eller minst 12,5 mm2) ved høy forstørrelse. Disse har ofte mofologisk anaplasi, det vil si at de kan ligne maligne svulster som sarkomer, karsinomer eller melanomer. Uavhengig av dette, vil påvist TERT promotor mutasjon (undersøkes ved PCR og sangersekvensering) eller homozygot tap av CDKN2A (undersøkes ved FISH eller MLPA) også medføre diagnosen meningeom, CNS WHO grad 3.

Siste faglige endring: 17. august 2023