Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene var en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreftNasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (Helse- og omsorgsdepartemenetet, 2013), og i videreføringen og oppdateringen av denne, jf. Nasjonal kreftstrategi Leve med kreft (2018–2022) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum hadde i en årrekke arbeidet med, og utviklet, behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer, som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for kreftområdet, å bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Melanom Gruppe (NMG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert, og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

RHF-ene medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referanse­gruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

En arbeidsgruppe bestående av følgende personer ble nedsatt i desember 2009:

Arbeidsgruppen
NavnArbeidssted

Redaksjonskomite

Kari Dolven Jacobsen (leder)
Lars A. Akslen
Christian Busch
Ingeborg M. Bachmann
Hans E. Fjøsne
Per Helsing
Jürgen Geisler
Steinar Aamdal

 

Trude Eid Robsahm
Tom B Johannesen

Kreftregisteret
Kreftregisteret

Ingeborg M. Bachmann
Referee: Per Helsing

Hudavd., Haukeland universitetssykehus
Hudavd., Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Ingeborg M. Bachmann
Lars A. Akslen

Hudavd., Haukeland unversitetssykehus
Avd. for patologi, Haukeland universitetssykehus

Lovise Mæhle

Enhet for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Christian Busch
Hans E. Fjøsne
Hans Petter Gullestad
Jürgen Geisler
Steinar Aamdal

Kirurgisk avd., Haukeland universitetssykehus
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Kreftavd., Akershus universitetssykehus
Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Steinar Aamdal, 
Ingeborg Bachmann

Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Hudavd., Haukeland universitetssykehus

Hans Petter Gullestad
Kari Dolven Jacobsen
Jürgen Geisler
Steinar Aamdal

Kir.avd., Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Kreftavd, Akershus universitetssykehus
Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Jan Folkvard Evensen
Tone Skeie-Jensen
Nils A. Eide

Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Seksjon for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Øyeavd., Oslo universitetssykehus, Ullevål

Oddbjørn Straume

Avd. for kreftbehandling, Haukeland universitetssykehus

Lene Juvet, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bisto arbeidsgruppen med gradering av kunnskapsgrunnlaget, samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.

Arbeidsgruppen leverte våren 2011 forslag til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av melanom. Utkastet til retningslinjer ble høsten 2011 sendt på høring til Norsk melanomgruppe (NMG), RHFene, Legeforeningen, samt Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner.

Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppføl­ging av pasienter med melanom ble første gang publisert 17. november 2011. (IS-1869).

Siste faglige endring: 05. juli 2023