Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Diagnostikk ved MPN

 • MPN diagnostiseres i henhold til 5. utgave av WHO klassifikasjonen ved hjelp av diagnostisk kriterier som er beskrevet nedenfor.
 • Den diagnostiske utredningen ved MPN krever
  • Blodprøver.
  • Mutasjonsanalyser: JAK2 (V617F eventuelt exon12 mutasjon), MPL og CALR.
  • Benmargsbiopsi. Hos pasienter med helt sikre tegn på PV kan benmargsbiopsi utelates.

Essensiell trombocytose  

Diagnosen ET krever:

 • Alle fire hovedkriteriene.
 • Eller de første tre hovedkriteriene og minst ett bikriterium.

Hovedkriterier

 1. Vedvarende blodplatetall ≥ 450 x 109/L.
 2. Beinmargsbiopsi funn (obligatorisk, for å kunne skille mellom ET og prefibrotisk myelofibrose) med overveiende proliferasjon av megakaryocytter med økt antall forstørrede, modne megakaryocytter med hypersegmenterte kjerner. Ingen vesentlig økning eller venstreforskyvning av granulopoiese eller erytropoiese, og veldig sjelden en liten økning i retikulære fibre, ikke høyere enn europeisk MF grad 1 (fibrosen graderes 0-3).
 3. Tilfredsstiller ikke WHO kriteriene for KML, PV, PMF, MDS eller andre myeloide neoplasier.
 4. Tilstedeværelse av JAK2, CALR eller MPL mutasjon.

Bikriterium

 1. Ingen holdepunkt for reaktiv trombocytose
 2. Tilstedeværelse av en klonal markør (annet enn en drivermutasjon).

Polycytemia vera

Diagnosen PV krever:

 • Alle tre hovedkriteriene er oppfylt.
 • eller at de to første hovedkriteriene samt at bikriteriet er oppfylt.

Hovedkriterier:

 1. Hemoglobin > 16,5 g/dL hos menn, > 16,0 g/dL hos kvinner,
  eller Hct > 49 % hos menn, Hct > 48 % hos kvinner
 2. Beinmargsbiopsi* som viser hypercellularitet i forhold til alder og med trilineær proliferasjon (panmyelose) inkludert framtredende erytroid-, granulocytt- og megakaryocyttproliferasjon med pleomorfe, modne megakaryocytter.
 3. Påvisning av JAK2 V617F eller JAK2 exon 12 mutasjon.

Bikriterium:

1. Subnormalt serum EPO nivå.

Beinmargsbiopsikriteriet er ikke nødvendig i tilfeller med vedvarende absolutt erytrocytose: hemoglobin >18,5 g/dL hos menn (hematokrit 55,5 %) eller >16,5 g/dL hos kvinner (hematokrit 49,5 %) hvis hovedkriterium 3 og bikriteriet er oppfylt. Benmargsbiopsi er viktig å gjennomføre dersom hovedkriterium 3 er fraværende, men bikriteriet er tilstede.

Polycytemia vera har sannsynligvis vært underdiagnostisert tidligere pga høye Hb/Hct krav i WHO 2008. Såkalt maskert PV (for eksempel pga jernmangel) har ofte ikke blitt diagnostisert eller klinisk blitt tolket som ET. Siden 2016 ble grensen for Hb/Hct grensene senket, og benmargsbiopsikriteriet ble oppgradert fra bikriterium til hovedkriterium. Supprimert EPO er et tegn på PV og kan bidra til å støtte diagnosen (maskert) PV.

Prefibrotisk myelofibrose

Diagnosen pre-MF krever:

 • Alle tre hovedkriteriene samt tilstedeværelse av minst ett bikriterium.

Hovedkriterier

 1. Beinmargsbiopsi viser megakaryocytt proliferasjon og atypi, uten retikulin fibrose > MF grad 1 (fibrosen graderes 0-3), ledsaget av økt alders-justert benmargs cellularitet, granulocytt proliferasjon og ofte redusert erytropoiese. 
 2. Tilfredsstiller ikke WHO kriteriene for KML, PV, ET, MDS, eller andre myeloide neoplasier.
 3. Tilstedeværelse av enten
  1. JAK2, CALR or MPL mutasjon,
   eller
  1. Tilstedeværelse av annen typisk myelood klonal markør
   eller
  1. Fravær reaktiv retikulin benmargsfibrose

Bikriterier:

Tilstedeværelse av minst et av de følgende kriterier ved minst to anledninger:

 1. Anemi, ikke betinget i annen sykdom
 2. Leukocytose ≥ 11 x 109/L 
 3. Splenomegali påvist ved palpasjon eller billeddiagnostikk
 4. LDH over øvre normalgrense
 5. Leukoerytroblastisk blodbilde 

*ved fravær av en av drivermutasjonene, kan NGS/myleoid panel med funn av ledsagende mutasjon evt andre mutasjoner i JAK2, MPL, CALR (sjelden) være til hjelp i å avklare om det foreligger en klonal sykdom. 

** mindre (grad 1) retikulin fibrose sekundær til infeksjon, autoimmun sykdom eller annen kronisk inflammatorisk tilstand, hårcelle leukemi, eller annen lymfoid neoplasi, metastatisk malignitet eller toksisk (kronisk) myelopati.

Primær myelofibrose 

Diagnosen PMF krever:

 • Alle tre hovedkriteriene samt tilstedeværelse av minst ett bikriterium.

Hovedkriterier

 1. Beinmargsbiopsi som viser megakaryocyttproliferasjon/atypi og granulocyttproliferasjon ledsaget av enten retikulin og/eller kollagen fibrose tilsvarende grad 2 eller 3 (fibrosen graderes 0-3).
 2. Tilfredsstiller ikke WHO kriteriene for ET, PV, KML, MDS, eller andre myeloide neoplasier.
 3. Påvisning av enten
  1. JAK2, CALR or MPL mutasjon,
   eller
  1. Tilstedeværelse av annen typisk myelood klonal markør
   eller
  1. fravær av reaktiv retikulin benmargsfibrose **.

Bikriterier:

 1. Anemi, ikke er betinget i annen sykdom
 2. Leukocytose ≥ 11 x 109/L 
 3. Palpabel splenomegali
 4. Serum LD økning over øvre normalgrense for angjeldende laboratorium
 5. Leukoerytoblastose i perifert blodutstryk

*ved fravær av en av driver-mutasjonene, kan NGS/myleoid panel med funn av ledsagende mutasjon (f. eks. ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2, SF3B1) evt andre mutasjoner i JAK2, MPL, CALR (sjelden) være til hjelp i å avklare om det foreligger en klonal sykdom. 

**Benmargsfibrose sekundær til infeksjon, autoimmun sykdom eller annen kronisk inflammatorisk tilstand, hårcelle leukemi eller annen lymfoid malignitet, metastatisk malignitet eller toksisk (kronisk) myelopati.

Uklassifiserbar MPN (U-MPN)

 • Diagnosen brukes når biopsi, laboratorieprøver, molekylærpatologi og kliniske opplysninger taler for MPN sykdom, men subklassifisering ikke er mulig i hht WHO diagnostiske kriterier. Gjentagelse av biopsi bør vurderes ved oppfølging.

Siste faglige endring: 21. desember 2023