Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.16. Prognostiske scoringssystemer (KMML)

Prognostiske scoringssystemer

Det er utviklet flere prognostiske scoringssystemer for KMML. IPSS-M er ikke  validert for KMML og skal derfor ikke benyttes. Vi har valgt å bruke CPSS og CPSS-mol.

Siden MD-KMML er svært lik MDS, kan det vurderes å supplere med IPSS-M for tilleggsinformasjon selvsagt med viten om at den ikke er validert for MD-KMML.

CPSS: inkluderer parametrene  blastandel i perifert blod og benmarg, leukocytt-tall i blod, transfusjonsbehov og cytogenetiske avvik, og scores som angitt i tabell 2.1.4

CPSS definerer 4 risikogruppene lav, intermediær-1, intermediær-2 og høy  som angitt i tabell 2.1.7 (Such et al., 2013).

Tabell 2.1.4: CPSS score (Such et al., 2013)

Prognostisk variabel

 

Poeng

 

 

0

1

2

Andel blaster

Blod <5%

BM <10%

Blod 5 til 19%

BM  10 til 19%

 

Leukocytt tall

< 13 x 109/L

≥ 13 x 109/L

 

Cytogenetikk*

Lav

Intermediær

Høy

Transfusjonsbehov**

Nei

Ja

 

*Cytogenetisk risiko klassifisering:
  Lav: Normal eller isolert tap av kromosom Y.
 Intermediær: Andre abnormaliteter.
  Høy: Trisomi 8, kompleks karyotype (≥ 3 abnormaliteter) eller kromosom 7 anomalier.

**Definert som minst 1 erytrocyttenhet hver 8. uke over en periode på 4 måneder.

CPSS-Mol benytter samme parametre som CPSS, men inkluderer også 4 mutasjoner: ASXL1, NRAS, RUNX1 og SETBP1 (Elena et al., 2016). Disse mutasjonene kombinert med cytogenetisk risikogruppe i CPSS utgjør variabelen genetisk risikogruppe (tabell 2.1.5), som igjen integreres i en total score sammen med variablene blastandel i benmarg, leukocytt tall og transfusjonsavhengighet, se tabell 2.1.6.

Modellen identifiserer risikogruppene lav, intermediær-1, intermediær-2 og høy (Elena et al., 2016).Forskjellen mellom median overlevelse og transformasjon til AML ved bruk av CPSS og CPSS-mol fremgår av tabell 2.1.7 og 2.1.8).

Det kan bemerkes at både CPSS og CPSS-Mol er basert på pasienter med median alder 72-73 år. Disse pasientene har gjerne tilleggssykdommer som påvirke overlevelse, og risikoestimatene må derfor tolkes med varsomhet for yngre pasienter. 

Det henvises til CPSS-mol kalkulator: qxmd.com

Tabell 2.1.5: Genetisk risiko gruppe score som benyttes i CPSS-Mol (Elena et al., 2016)

 

CPSS cytogenetisk risikogruppe*

ASXL1

NRAS

RUNX1

SETBP1

Variabel score

 

 

 

 

 

0

Lav

Umutert

Umutert

Umutert

Umutert

1

Intermediær

Mutert

Mutert

Mutert

2

Høy

Mutert

Genetisk risikogruppe

Score

 

 

 

 

Lav

0

 

 

 

 

Intermediær-1

1

 

 

 

 

Intermediær-2

2

 

 

 

 

Høy

≥ 3

 

 

 

 

*CPSS cytogenetisk risiko gruppe er definert i henhold til tabell 2.1.4.

Tabell 2.1.6: CPSS-Mol (Elena et al., 2016)

 

Genetisk risikogruppe*

Blastandel i BM

Leukocytt tall

Transfusjons-behov**

Variabel score

 

 

 

 

0

Lav

< 5 %

< 13 x 109/L

Nei

1

Intermediær-1

≥ 5 %

≥ 13 x 109/L

Ja

2

Intermediær-2

3

Høy

CPSS-Mol risikogruppe

Score

 

 

 

Lav

0

 

 

 

Intermediær-1

1

 

 

 

Intermediær-2

2–3

 

 

 

Høy

≥ 4

 

 

 

*Genetisk risiko gruppe er definert i henhold til tabell 2.1.5

**Definert som minst 1 erytrocytt enhet hver 8. uke over en periode på 4 måneder.

Tabell 2.1.7: CPSS score relatert til overlevelse og AML utvikling (Elena et al., 2016)

Risikogruppe

Score

Overall survival

(median) mnd

AML transformasjon (%)

   

2 år

5 år

Lav

0

72

7

13

Intermediær-1

1

31

14

29

Intermediær-2

2–3

13

37

60

Høy

4–5

5

73

73

 

Tabell 2.1.8: CPSS-mol score relatert til overlevelse og AML utvikling (Elena et al., 2016)

Risikogruppe

Score

Overall survival

(median) mnd

AML transformasjon

(4 år) %

Lav

0

Ikke nådd

0

Intermediær-1

1

64

3

Intermediær-2

2–3

37

21

Høy

4–5

18

48

Anbefaling for diagnose og prognose av pasienter med KMML:

  • Alle pasienter bør klassifiseres i henhold til WHO 2022 og ICC 2022 klassifikasjonen
  • Myeloide mutasjoner (NGS) må sjekkes hos alle pasienter som skal stamcelletransplanteres.  Det bør også gjøres hos andre hvis det forventes å få behandlingsmessige konsekvenser
  • Alle pasienter bør risikostratifiseres i henhold til CPSS, og alle transplantasjonsaktuelle pasienter også  etter CPSS-mol

Siste faglige endring: 21. desember 2023