Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.6. Jernchelering (MDS)

Bakgrunn 

Mange pasienter med MDS er avhengige av regelmessig blodtransfusjoner. Hver enhet blod inneholder 250 mg jern, og pasientene vil derfor over tid akkumulere store mengder jern. Målet med jernchelering er å forhindre toxisk jernavleiring i organer som hjerte og lever.

Det er 3 ulike jernchelerende medikamenter tilgjengelig i Norge; deferoksamin for intravenøst eller subkutant bruk og to per orale medikamenter: desferasirox  og deferiprone. To store prospektive fase 2 studer er gjort med desferasirox hos MDS pasienter. 341 MDS pasienter ble behandlet med desferasirox i ett år i den ene og i TELESTO studien ble 225 pasienter randomisert 2:1 mot placebo (Gattermann et al., 2010). I begge studier ble Ferritinnivået og labilt plasmajern redusert. I TELESTO-studien økte  event free survival (EFS) med 0.9 år fra 3 til 3.9 år i behandlingsarmen sammenlignet med placebo. . Det er gjort to prospektive observasjonsstudier  fra et europeisk og fra et kanadisk  register der begge viser forbedret overlevelse. Ved alvorlig jernoverbelastning og utilstrekkelig effekt av deferoksamin, kan kombinasjon med deferiprone eller deferasirox i vanlige doser prøves.

Jernoverbelastning før transplantasjon er assosiert med økt risiko for inferior post-transplant morbiditet og overlevelse (Armand et al., 2011).  Transplantasjonsaktuelle MDS pasienter bør derfor starte jernchelering tidlig, gjerne ved Ferritin >800.

Indikasjon for jernchelering

 • Pasienter med forventet langvarig blodtransfusjonsbehandling (MDS- veldig lav-, lav- og intermedær risiko ved ferritin  ≥ 1000
 • Pasienter aktuelle for allo-HCT ved ferritin ≥ 800- 1000.

Monitorering av jernchelering

Mål: Ferritin <1000 mg/L

Orale chelatorer

Deferasirox behandling

 • Startdose 7–14 mg/kg. Vanlig vedlikeholdsdose: 14–28 mg/kg. Max-dose 28 mg/kg.
 • Bør unngås hvis nyresvikt.
 • Kontroll etter oppstart: Ukentlig de første 4 uker, så månedlig: Kreatinin, ASAT, ALAT

Hvis kreatinin >2ULN, bør deferasirox stoppes. Sjekk urin: Obs. nefritt. Hvis restart, bør dosen reduseres

Deferiprone behandling

 • Deferiprone 75 mg/kg (fordelt på 3 doser)
 • En liten andel blir neutropene, agranulocytose er beskrevet (meget sjelden).
 • Kontroll etter oppstart: Blodtall ukentlig initialt
 • Anbefales ikke til neutropene pasienter
 • Kan kombineres med deferoksamin for bedre jernchelering

Anbefaling:

 • Jernchelering anbefales til
 • A. Pasienter med forventet langvarig blodtransfusjonsbehandling (MDS- veldig lav-, lav- og intermedær risiko ved ferritin  ≥ 1000
 • B, Pasienter aktuelle for allo-HCT ved ferritin ≥ 800- 1000.

Parenterale chelatorer

Deferoksamin (behandling)

 • Vitamin C 2–3 mg/kg/d (bedre jernutskillelsen). Bør starte 4 uker etter oppstart av deferoksamin. Obs. høyere dose med vit. C er assosiert med hjertearrytmier.
 • Deferoksamin 40 mg/kg (20–50 mg) ved subcutan infusjon over 8–12 timer 5–7 dager i uken.
 • Alternativt: 5–10 g kontinuerlig over 5 dager i veneport.
 • Kontinuering 24 timers (uavbrutt) infusjon med deferoksamin bør vurderes ved ferritin persisterende >2500 og hjertesykdom. Kombinasjonabehandling med deferiprone eller deferasirox bør da vurderes

Siste faglige endring: 21. desember 2023