Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Maligne blodsykdommer er en fellesbetegnelse på blodkreftsykdommer. Dette handlings­programmet omhandler blodkreftsykdommer som tradisjonelt behandles av spesialister i blodsykdommer (hematologi). Målgrupper for dette handlingsprogrammet er først og fremst leger og legespesialister innen indremedisin, hematologi, radiologi og andre medisinske fagområder som har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med maligne blodsykdommer. Det vil også være av interesse for andre legespesialister og faggrupper som møter pasientgruppen, som fastleger og sykepleiere og pasienter og pårørende.

Formålet med handlingsprogrammet er å sikre alle voksne norske pasienter med maligne blodsykdommer like muligheter for oppdatert diagnostikk og behandling basert på inter­nasjo­nale, nasjonale og i størst mulig grad evidensbaserte behandlingsprinsipper. Handlings­prog­ram­met skal sikre korrekt klassifikasjon og subklassifikasjon av maligne blodsykdommer, spesielt i den gruppe der det er grunnlag for å gi behandling med tanke på å oppnå komplett remisjon og helbredelse.

Dette handlingsprogrammet omtaler diagnostikk og behandling for følgende sykdomsgrupper:

  • Akutt myelogen leukemi
  • Akutt lymfoblastisk leukemi/lymfoblastisk lymfom
  • Myelodysplastisk syndrom
  • Kronisk myelogen leukemi
  • Myeloproliferative sykdommer
  • Myelomatose
  • Amyloidose
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Morbus Waldenstrøm og andre indolente lymfomer.

Følgende kreftformer er ikke omhandlet i dette handlingsprogrammet:

Maligne blodsykdommer er alvorlige sykdommer. Behandling og omsorg stiller store krav til helsepersonellet for å ivareta pasienters og pårørendes behov for informasjon, støtte og symptomlindring på en god måte. Vi viser til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen for omtale og anbefalinger om denne delen av omsorgen.

Når det gjelder seneffekter etter kreftbehandling, vises det til Rapport om seneffekter etter kreft.

Nye Metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er de regionale helseforetakene som eier Nye metoder. Stortinget har vedtatt å lovfeste prioriteringskriteriene og at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Handlingsprogrammene omtaler medikamenter og kombinasjoner på bakgrunn av evidens fra kliniske studier, og det informeresom finansiering. Et handlingsprogram kan ikke anbefale legemidler eller andre metoder som ikke har offentlig finansiering.

Metoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene har utarbeidet to prosedyrer for unntak fra bestemmelsen, en for grupper av pasienter og en for enkeltpasienter. Se Unntaksordning (nyemetoder.no)

Siste faglige endring: 21. desember 2023