Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.15. Vedlegg

1) Behandlingsoversikt for bruk av blinatumomab.

2) HyperCVAD del 1 og 2

3) HyperCVAD vedlikehold (POMP)

4) Palliativ ALL-behandling: OPAL kur

5) GM-ALL B-ALL/NHL2002 for Burkitt Lymfom/leukemi

 

1) Behandlingsoversikt for bruk av blinatumomab.

Behandlingsoversikt for bruk av blinatumomab

2) HYPER-CVAD del 1

1. del (HyperCVAD) og 2. del (Metotrexate-AraC) gis alternerende i alt 8 ganger (4 av hver type kur), etterfulgt av vedlikeholdsbehandling. Neste kur startes ved hvite >3 og trc>60 x 10 9/l. Dosereduksjoner ved hyperbilirubinemi, kreatininstigning, alder >60 eller alvorlig toksisitet i tidligere kur. Originalprotokoll bruker G-CSF fra dag 5 til granulocytt-regenerasjon, og oral profylakse med ciprofloxacin, flukonazol og acyclovir.

Ved Philadelphia-kromosom-positiv ALL gis Imatinib 400–600 mg /dag kontinuerlig fra diagnosetidspunkt.

Ved CD20 positiv sykdom (>20 %) gis Rituximab 375 mg/m2 iv dag 1 og 11 av Hyper CVAD og dag 1 og 8 ved Metorexat-Ara-C ved de fire første syklusene, til sammen 8 doser.

1. blokk: Hyper CVAD

1. blokk: Hyper CVAD

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 8

Dag 11

Dag 12–14

Cyklofosfamid 300 mg/m2 iv over 3 timer x 2 (hver 12. time)

Cyklofosfamid 300 mg/ m2 iv over 3 timer x 2 (hver 12. time)

Cyklofosfamid 300 mg/ m2iv over 3 timer x 2 (hver 12. time)

Vinkristin

2 mg iv

 

Vinkristin

2 mg iv

Evt Rituximab

 

Mesna 300 mg iv/ m2 x 2 kontinuerlig inf

Start 1t før cyklo­fosfamid, til 6 timer etter siste dose

Mesna 300 mg iv/ m2 x 2 kontinuerlig inf.

Start 1t før cyklofosfamid, til 6 timer etter siste dose

Mesna 300 mg iv/ m2x 2 kontinuerlig inf.

Start 1 t før cyklo­fosfamid, til 6 timer etter siste dose

 

 

 

 

Evt Rituximab

 

 

Doxorubicin 50 mg/ m2 iv/2t

 

 

 

Dexame­thason
40 mg x1 po

Dexame­thason
40 mg x1 po

Dexame­thason
40 mg x1 po

Dexame­thason
40 mg x1 po

 

Dexame­thason
40 mg x1 po

Dexame­thason 40 mg x1 po

 

Metotrexat

12 mg it

 

 

Ara-C 100 mg it

 

 

Hyper-CVAD del 2

Hyper-CVAD del 2

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 8

Metotrexat 200 mg/ m2iv over 2 timer fulgt av 800 mg/m2 iv over 22 timer1

 

Folininsyre 15 mg iv hver 6. time, 8 doser.

Start 36 timer etter start av MTX-infusjon2

Evt Rituximab

Evt Rituximab

Ara-C 3 g/m2over 2 timer x2 (hver 12. time)3

Ara-C 3 g/m2 over 2 timer x2 (hver 12. time)3

 

Metylprednisolon

50 mg iv x2

Metylprednisolon

50 mg iv x2

Metylprednisolon

50 mg iv x2

 

 

Metotrexat

12 mg it

 

Ara-C

100 mg it

Dosereduksjoner

1: Metotrexat reduseres med 25 % hvis kreatinin er mellom 130 og 170 umol/l, med 50 % for høyere nivåer.

2: Doseøkning av folinsyre ved forsinket eliminering: se egen Mtx instruks.

3: Ved alder over 60 år: Metotrexat reduseres til 500 mg/m2, Ara-C til 1 g/m2 , Cyklofosfamid til 250 mg/m2, doxorubicin til 37.5 mg/m2 over 24 t og dexametason til 20 mg dag 1-4 og 11-14.

4: Hyperbilirubinemi: Vinkristin 1 mg ved bilirubin>34 umol/l, doxorubicin reduseres med 25 % ved bilirubin 34–51 mmol/l, 50 % ved 51–68 mmol/l, og med 75 % ved høyere verdier.

5: Ara-C dosereduseres til 1 g/m2 Ved kreatinin >170 umol/l, eller forsinket Mtx-utskillelse i tidligere kur. Alvorlig toksisitet i tidligere kur: Vurder 25–50 % reduksjon særlig av Mtx og Ara-C.

3) Hyper CVAD Vedlikehold (POMP)

1. Kontinuerlig peroral behandling med

  • 6-Mercaptopurin (Puri-Nethol) tbl 50–150 mg x 1 po/ dag. Tas om kvelden utenom melkeprodukter.
  • Metotrexat tbl 20 mg/m2 po én dag hver uke

Det anbefales å starte med 6-MP og finne tolerabel dose over 2–3 uker før metotrexat legges til en dag/uke.

Det tilstrebes moderat beinmargshemning (neutrofile 0,5–1,5x 109/l). Ved problemer anbefales å redusere metotrexat først.

Ved større neutropeniproblemer bør pasientens TPMT aktivitet bestemmes (hereditær polymorfisme).

Ved behandlingstrengende infeksjoner bør behandlingsintensiteten dempes noe. Metotrexatdosen reduseres ved plagsom munnsårhet. Cave allopurinol (interaksjon med merkaptopurin).

2. En gang/mnd

  • Vinkristin 2 mg iv,
  • Prednisolon 200 mg po/dag i 5 dager

Vinkristin seponeres ved pareser. Steroiddosen reduseres ved høy alder/komorbiditet/intoleranse. Vedlikeholdsbehandlingen avsluttes etter to år.

 4) Palliativ ALL-behandling: OPAL kur

  • Vinkristin 2 mg iv dag 1
  • Prednisolon tbl 50 mg x 4 dag 1–6
  • Doxorubicin 40 mg iv dag 1
  • Pegylert Asparaginase 1000 IE/m2 i.m. dag 1

Kurene gis med ca 3 ukers mellomrom. Ved oppnådd maksimaldose antracyklin eller ved redusert ejeksjonsfraksjon kan doxorubicin erstattes med cytarabin 100 mg sc dag 1–6. Etter oppnådd remisjon kan man gå over til POMP vedlikehold.

5) GM-B-ALL 2002. Behandling av Burkitt lymfom/leukemi.

Se undertekst for dosejustering ved alder >55 år.

Behandling av Burkitt lymfom/leukemi

Siste faglige endring: 21. desember 2023